pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 2/2018  z dnia 14.02.2018 r.
4. Sprawy profesorskie
4.1. Powołanie Komisji w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Marcinowi Dębowskiemu
5. Sprawy habilitacyjne
5.1. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Dorocie Krawczyk w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej
6. Sprawy doktorskie
6.1. Nadanie mgr inż. Piotrowi Ofmanowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska
6.2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Kolendo oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
6.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Oszczapińskiej w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego
7. Sprawy osobowe
7.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. inż. Romana Hejfta na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Agnieszki Jabłońskiej – Krysiewicz na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Architektury
7.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Jarosława Maleszy na stanowisku adiunkta w Katedrze Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
7.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Edyty Pawluczuk na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej
8. Sprawy naukowe
8.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia osób do listy rankingowej z dyscyplin: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie  środowiska
8.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenie zgody na odbycie przez mgr inż. Ewę Szatyłowicz stażu naukowego
9. Sprawy studiów doktoranckich
9.1. Propozycja limitów przyjęć na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018/19
9.2. Opinia Rady Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany opiekunów naukowych
10. Sprawy dydaktyczne
10.1. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020
10.2. Podjęcie Uchwały w sprawie propozycji limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków na rok akademicki 2018/2019
10.3. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku Dziekana WBiIŚ o ustalenie wysokości wynagrodzenia Kierownikom Praktyk Zawodowych oraz Opiekunom grup studenckich w trakcie praktyki zawodowej na rok akademicki 2017/2018
10.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds Akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów: IŚ,OŚ,BT, IRSiL
10.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania zespołów do modernizacji programów nauczania studiów I stopnia na kierunkach Inżynieria Rolno- Spożywcza i Leśna oraz Inżynieria Środowiska
10.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany przewodniczącej Zespołu ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ekoinżynieria, biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza i leśna
11. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału