śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału

2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału

3. Przyjęcie protokółu nr 1/2017-18 z dnia 13.09.2017 r.

4. Sprawy doktorskie

4.1. Nadanie mgr inż. Joannie Kazimierowicz stopnia naukowego doktora nauk technicznych w obszarze wiedzy nauki techniczne

w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska

4.2. Nadanie mgr inż. Justynie Topolańskiej stopnia naukowego doktora nauk technicznych w obszarze wiedzy nauki techniczne

w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska

4.3. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Ofmana

4.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Grzegorza Bary w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki

techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego

4.5. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Leszka Oponowicza

5.Sprawy osobowe

5.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria

środowiska w specjalności ogrzewnictwo i wentylacja

5.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Marii Tereszkiewicz na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na ½ etatu

6. Sprawy naukowe

7. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych dających uprawnienia rolnicze

8. Sprawy promocji i rozwoju

9. Sprawy bieżące

9.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego

9.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia składu Komisji Habilitacyjnych

Sprawy dydaktyczne :

1. Podsumowanie rekrutacji za rok akademicki 2017/2018

2. Raport Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2016/2017

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału.