WBiNŚ

Doktorat wdrożeniowy

Flaga RP, Dwa równoległe poziome pasy, tej samej szerokości, u góry biały na dole czerwony
Godło RP, biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Program „Doktorat wdrożeniowy” finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Środki finansowe przeznaczone są na:
• finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy,
4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy,
• finansowanie kosztów ubezpieczenia społecznego,
• dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta.
Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności oraz współczynnika 15%.
Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Program składa się z modułów:
1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach, którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach, którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Dotychczas realizowane są trzy edycje programu „doktorat wdrożeniowy”, do których rekrutacja odbywała się w latach 2017, 2018 i 2019. W roku 2020 odbył się nabór do 4 edycji programu.
Politechnika Białostocka bierze udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” od ogłoszenia drugiej edycji i uzyskała dotychczas finansowanie dla 6 tematów badawczych.
Politechnika Białostocka uzyskała finansowanie 4 miejsc w ramach IV edycji Doktoratu wdrożeniowego ramach modułu I. Laureaci zostali powiadomieni drogą elektroniczną.

Więcej informacji na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” można znaleźć w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 roku o ustanowieniu programu: Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków:
• http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html
dodatkowe informacje:
• Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
• Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
• Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej trwa 4 lata – 8 semestrów.
Każdy doktorant realizuje 351 godzin zajęć. Liczba godzin realizowanych w systemie zintegrowanym tj. przedmioty wspólne dla doktorantów z różnych dyscyplin wynosi 171 godzin. Pozostałe godziny stanowią przedmioty obieralne, w zależności od dyscypliny.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej na rok akademicki 2020/2021 odbywała się w drodze otwartego konkursu. Czynności związane z rekrutacją przeprowadzały komisje rekrutacyjne dla każdej dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej tj.:
• automatyka, elektronika i elektrotechnika
• informatyka techniczna i telekomunikacja
• inżynieria biomedyczna
• inżynieria lądowa i transport
• inżynieria mechaniczna
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
• nauki o zarządzaniu i jakości.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej w połączeniu z realizacją pracy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Warunkiem udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest:

  1. przyjęcie do szkoły doktorskiej Politechniki Białostockiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
    Powyższy warunek oznacza to, że osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej PB tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie planem kształcenia oraz realizacji indywidualnego planu badawczego jak również pracodawca musi być świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdroże¬niowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  2. wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
    – stopień doktora lub
    – co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
    – znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Zgodnie z zasadami programu „Doktorat wdrożeniowy” Politechnika Białostocka zobowiązana jest do zawarcia z każdym z przedsiębiorców, którzy zatrudniają doktoranta, umowy ustalającej m.in.:
– zasady podziału praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji programu,
– zasady przenoszenia pomiędzy Politechniką Białostocką a przedsiębiorcą praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem programu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.