WBiNŚ

Studia podyplomowe

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Rolnictwo (IV edycja) rozpoczyna się od grudnia 2020 r., studia trwają od marca do grudnia 2021 r.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo będzie posiadał wiedzę z zakresu gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, technologii produkcji roślinnej, ochrony roślin, podstaw produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, prawa rolnego, techniki rolniczej i działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent nabędzie wiedzę, która pozwoli na pozyskanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolniczych”. Absolwent również zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.
Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr 109). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, tj. kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 982 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 627)
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

PLAN STUDIÓW

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, podstawy prawa rolnego, technika rolnicza, produkcja roślinna, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości, programy unijne obszarów wiejskich, ochrona roślin, podstawy rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwo żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, technologie wytwarzania pasz, działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Program studiów jest zgodny z art. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr.109).

Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń Ilość godzin ogółem
  SEMESTR I 29     126
1 Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia 6 10 16 26
2 Podstawy prawa rolnego 3 12 0 12
3 Technika rolnicza 5 8 12 20
4 Technologie produkcji roślinnej 6 15 15 30
5 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości 5 8 12 20
6 Programy unijne obszarów wiejskich 4 6 12 18
  SEMESTR II 31     124
7 Ochrona roślin 6 8 12 20
8 Podstawy rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego 6 8 16 24
9 Bezpieczeństwo żywności 5 8 16 24
10 Podstawy produkcji zwierzęcej 6 8 16 24
11 Technologie wytwarzania pasz 4 8 8 16
12 Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich 4 8 8 16
RAZEM 60 107 143 250

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota 8 godz., niedziela 8 godz.), łącznie 16 zjazdów (250 godzin). Zajęcia obejmują 107 godzin wykładów i 143 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz laboratoryjnej. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku przy ul. Wiejskiej 45E.

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie). Nabór słuchaczy odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową, Zarządzenie 1203 z 16.10.2020 r., Załącznik nr 6
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,


Rekrutacja trwa, dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów (w godzinach 9.00 – 14.00) lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe ROLNICTWO

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul Wiejskiej 45E, 15-351 Białystok, pokój 6 BB


Studia podyplomowe rozpoczną się po zadeklarowaniu minimalnej wymaganej grupy uczestników.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 3800 zł (łącznie za 2 semestry) 

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, studia podyplomowe ROLNICTWO IV EDYCJA

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Dorota Dec tel. +48 609 576 160, +48 571 443 129,

d.dec[at]pb.edu.pl

Sekretariat: Urszula Dybko +48 85 746 96 53

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DOKUMENT UZYSKIWANY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje rolnicze jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów.

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0; zaliczenie bez oceny – zal.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1016 z 2019 r. Rektora PB,

Więcej informacji dotyczących studiów (plan studiów, program kształcenia, zasady zaliczania, karty przedmiotów)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg osobom pracującym w przedsiębiorstwach drogowych, administracji drogowej i samorządach, mającym ukończone studia wyższe w innych specjalnościach jak specjalność drogowa. Ukończenie studiów podyplomowych zapewni podniesienie kwalifikacji z zakresu inżynierii drogowej, poznanie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w budownictwie drogowym, nabycie wiedzy na temat projektowania tras drogowych, badań ruchu drogowego oraz przygotuje do merytorycznej współpracy z projektantami obiektów inżynierskich i specjalistami z zakresu ochrony środowiska.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów, jak: technologia materiałów i nawierzchni drogowych, projektowanie dróg
i ulic, skrzyżowania i węzły drogowe, podstawy inżynierii ruchu drogowego, diagnostyka nawierzchni drogowych, geoinżynieria, podstawy geodezji, ochrona środowiska
w budownictwie drogowym, podstawy ekonomiki i kosztorysowania, drogowe obiekty inżynierskie, konstrukcje nawierzchni drogowych.

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń
/laboratproów
/projektu
Ilość godzin ogółem
  SEMESTR I
1 D1001 Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 5 20 16 L 36
2 D1002 Projektowanie dróg i ulic 5 20 16 Ć 36
3 D1003 Geoinżynieria 5 18 12 Ć 30
4 D1004 Podstawy geodezji 1 12   12
      16 70 44 114
  SEMESTR II
1 D1005 Skrzyżowania i węzły drogowe 2 16   16
2 D1006 Podstawy inżynierii ruchu drogowego 4 16 10 P 26
3 D1007 Diagnostyka nawierzchni drogowych 2 20   20
4 D1008 Ochrona środowiska w budownictwie drogowym 1 12   12
5 D1009 Podstawy ekonomiki i kosztorysowania 1 12   12
6 D1010 Drogowe obiekty inżynierskie 1 12   12
7 D1011 Konstrukcje nawierzchni drogowych 3 12 8 Ć 20
      14 100 18 118
RAZEM     30 170 62 232

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę z zakresu projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów drogowych i elementów odwodnienia oraz technologii stosowanych
w budownictwie drogowym. Będzie przygotowany do rozwiązywania zadań na etapie budowy dróg oraz organizacji robót utrzymaniowych. Absolwent pozna metody prowadzenia badań materiałów i nawierzchni drogowych oraz uzyska wiedzę umożliwiającą współpracę
z projektantami drogowych obiektów inżynierskich, specjalistami z zakresu zarządzania
i organizacji ruchu. Pozna zagadnienia z zakresu geodezji, geoinżynierii, ochrony środowiska, kosztorysowania i badania efektywności ekonomicznej w budownictwie drogowym. Pozwoli to na definiowanie i wskazywanie kierunków rozwiązywania problemów spotykanych
na co dzień w budownictwie drogowym. 

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy
w przedsiębiorstwach i laboratoriach drogowych, biurach projektowych o profilu drogowym, w administracji drogowej na różnych szczeblach, w urzędach powiatowych i gminnych
w komórkach merytorycznie związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg.

OPIS KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH OD KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich takich kierunków jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja, inżynieria środowiska, transport. W SP mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają wyższe wykształcenie i pracują obecnie bądź ubiegają się o pracę w administracji drogowej na różnych szczeblach, przedsiębiorstwach drogowych czy biurach projektowych

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc
o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji, o których mowa
w §2 ust. 3 pkt. 7 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 329/XVIII/XV/2018 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018 roku).

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4 800,00 zł (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa

Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie. Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.

Opłatę należy uiścić na konto:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Wiejska 45E, 13-351 Białystok

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691,
PeKaO S.A. 

Z dopiskiem „PBiUD II edycja Imię i Nazwisko

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela), łącznie 16 zjazdów (232 godz.). Zajęcia obejmują 170 godzin wykładów i 62 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych.
Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB
+48 85 746 96 03

Sekretarz studiów podyplomowych

dr inż. Ewa Ołdakowska

+48 604 230 821

wb.drogi[at]pb.edu.pl[/eamil]

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na dwusemestralne Studia Podyplomowe Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg (II edycja) została przedłużona do 31 lipca 2019 roku.
Nasza oferta dostępna jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Podstawy Budownictwa”.

OGŁASZAMY Z DNIEM 18 CZERWCA 2021 r.

START REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE „PODSTAWY BUDOWNICTWA”

Nasza oferta dostępna jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Podstawy Budownictwa jest możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji.
Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, absolwentów studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia innych kierunków niż budownictwo.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ramowy program studiów podyplomowych Podstawy budownictwa obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: Budownictwo ogólne i prawo budowlane, Wytrzymałość i mechanika konstrukcji budowlanych, Materiały budowlane i technologia betonu, Geologia i geodezja inżynierska, Konstrukcje budowlane, Technologia robót i organizacja budowy, Fizyka budowli i racjonalizacja uzyskania energii, Mechanika gruntów i fundamentowania, Budownictwo komunikacyjne.

Lp. Przedmiot Kod przedmiotu Liczba godz. w sem Liczba pkt. ECTS Forma zaliczenia
W L P Ps
  SEMESTR I
1. Budownictwo ogólne SPPB0101 8   16   5 ZO
2. Wytrzymałość materiałów  SPPB0102 6 8 8   5 ZO
3. Materiały budowlane  SPPB0103 5 10     3 ZO
4. Geologia inżynierska, hydraulika i hydrologia SPPB0104 6   4 4 3 ZO
5. Geodezja inżynierska SPPB0105 6     6 2 ZO
6. Technologia robót budowlanych  SPPB0106 5   10   3 ZO
7. Fizyka budowli i racjonalizacja użytkowania energii SPPB0107 8   10   3 ZO
8. Konstrukcje budowlane  I  SPPB0108 10 8 10   6 ZO
   RAZEM 148 54 26 58 10 30  
  SEMESTR II
9. Prawo budowlane SPPB0209 4       1 Z
10. Organizacja robót budowlanych SPPB0210 5   10   3 ZO
11. Technologia betonu SPPB0211 5 10     3 ZO
12. Mechanika budowli  SPPB0212 8   14   4 ZO
13. Mechanika gruntów i fundamentowanie SPPB0213 12 10 15   7 ZO
14. Konstrukcje budowlane II   SPPB0214 10   16   6 ZO
15. Budownictwo komunikacyjne   SPPB0215 10 5 10   6 ZO
   RAZEM 144 54 25 65   30  

Oznaczenia:
ZO-zaliczenie na ocenę,
Z – zaliczenie bez oceny

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów podyplomowych Podstawy budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa. Uczestnik studiów podyplomowych może uzyskać odpowiednie kwalifikacje i może być przygotowany do podjęcia pracy jako zarządca budynków, administrator itp.

Uczestnik w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie takich przedmiotów jak: budownictwo ogólne i prawo budowlane, wytrzymałość i mechanika konstrukcji budowlanych, materiały budowlane i technologia betonu, geologia i geodezja inżynierska, konstrukcje budowlane, technologia robót i organizacja budowy, fizyka budowli i racjonalizacja uzyskania energii, mechanika gruntów i fundamentowanie oraz budownictwo komunikacyjne. Wiedza ta bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Uczestnik studiów będzie miał zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie komplet dokumentów, w skład którego wchodzi:
1) podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji o których mowa w §2 ust. 4 pkt. 7. Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.
Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.
Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 6000,00 zł (łącznie za dwa semestry)
Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie. Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.
Opłatę należy uiścić na konto:

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
ul. Wiejska 45E, 13-351 Białystok
Pekao S.A.
Z dopiskiem „Studia Podyplomowe Podstawy Budownictwa Imię i Nazwisko

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota 6-10 godz., niedziela 6-8 godz.), łącznie 16 zjazdów (292 godz.). Zajęcia obejmują 108 godzin wykładów i 184 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych. Odbywać się będą na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictw i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Podstawy Budownictwa.
Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego i do indeksów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji dotyczących studiów (program kształcenia, karty przedmiotów)

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec

d.dworzanczyk [at] pb.edu.pl 

pok.123A

 

Przyjmowanie dokumentów po uprzednim umówieniu telefonicznym (w zw. z epidemią)

Sekretarz studiów podyplomowych:
mgr inż. Anna Żakowicz

797 995 946
wtorek, środa i czwartek w godz. 10 – 14
Pok. 221 – II piętro Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
a.zakowicz [at] pb.edu.pl

 

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – podstawy budownictwa (DOCX, 27 KB)

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ogłasza nabór na studia podyplomowe „WYCENA NIERUCHOMOŚCI” – edycja X na rok akad. 2020/21

CEL STUDIÓW

Kształcenie na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości w Politechnice Białostockiej realizowane od września 2011 r, a od października 2018 rozpocznie się VIII edycja tego kierunku. Zgodnie z misją Politechniki Białostockiej, kształcenie na kierunku Wycena Nieruchomości ma na celu pomnażanie i upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i kultury. Wydział dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry i badaniach naukowych, wspierając i kreując gospodarkę opartą na wiedzy. Poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym, Wydział rozwija i doskonali program kształcenia na kierunku Wycena Nieruchomości. Oferta tych studiów skierowana jest między innymi do absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i jako kontynuacja zagadnień podejmowanych na I i II stopniu wspomnianego kierunku, realizuje ideę kształcenia ustawicznego oraz wszystkich osób z wyższym wykształceniem, które chcą ubiegać się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
Kierunek studiów Wycena Nieruchomości jest wpisany w strategię i plan rozwoju Wydziału.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają one wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.
Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:
1. posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa budowlanego;
2. wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji;
3. korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych;
4. doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz i analiz dotyczących wartości nieruchomości;
5. planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.
Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości, uzyskają zatem niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w dobie rozwijającego się rynku nieruchomości oraz wszelkich form gospodarowania nieruchomościami.
Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości będą posiadać kompetencje analityczne, kreatywne oraz metodologiczne. Będą oni rozumieć uwarunkowania społeczne swojej działalności. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do:

 • przygotowywania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości;
 • pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości;
 • współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
 • uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości zdobędą zatem wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, metod określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości.
Absolwenci będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Uprawnienia (np. zdobyte kwalifikacje, certyfikaty, możliwość podejścia do egzaminów państwowych itp.)
 2. Co wyróżnia studia (np. bezpłatne licencje, staże, dofinansowania z UE, zajęcia wyrównawcze przygotowujące do podjęcia studiów na danym kierunku, wybitni specjaliści prowadzący zajęcia)
 3.  Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, które stanowią podstawę do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
 4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową oraz specjalistów w dziedzinie prawa, ekonomii, budownictwa i wyceny nieruchomości (rzeczoznawców majątkowych z doświadczeniem zawodowym).

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 5 500,00  (łącznie za dwa semestry)

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych
dr Elżbieta Gołąbeska
+48 604 777 595
wb.nieruchomosci [at] pb.edu.pl

Więcej informacji dotyczących studiów (plan studiów, program kształcenia, zasady zaliczania, karty przedmiotów)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.