WBiNŚ

Studia podyplomowe

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci studiów podyplomowych ”Zarządzanie Szkodami od Zwierząt Łownych i Chronionych” uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ekonomii, rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przygotowującego ekspertyzy na temat identyfikacji, szacowania i wyceny szkód od dzikich zwierząt. Zdobędą najnowszą wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z odpowiedzialnością za szkody oraz umiejętności praktyczne w przygotowywaniu ekspertyz na temat identyfikacji i wyceny szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i chronione. Studia te stanowią ofertę dla pracowników samorządów (gminy, starostwa, urzędy wojewódzkie), lasów państwowych, przedstawicieli kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) oraz organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody i doradztwem rolniczym.

Absolwenci będą przygotowani do:

 • sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe w odniesieniu do szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta;
 • pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny szkód, ich wymiaru gospodarczego i oddziaływania na funkcjonujące ekosystemy;
 • prowadzenia mediacji społecznych z poszanowaniem zasad etycznych i interesów wszystkich stron konfliktów;
 • podejmowania trudnych decyzji z zachowaniem norm moralnych w zakresie zarządzania szkodami od dzikich zwierząt uwzględniających różne uwarunkowania mające wpływ na analizowane zdarzenie;
 • uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania szkodami od zwierząt łownych i chronionych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii, rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa.

PLAN STUDIÓW
Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: w uprawach rolnych, sadownictwie i gospodarce rybackiej oraz z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i metod fotogrametrycznych. Zrealizowanie programu studiów podyplomowych pozwoli również na nabycie umiejętności wyceny odszkodowań z uwzględnieniem kosztów stosowanych technologii rolniczych. Dodatkowo pozyskają wiedzę o możliwości i zakresie ubezpieczania upraw rolnych i innych form działalności od szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych nabędą umiejętności pracy w zespole co jest nieodzownym elementem związanym z procedurami szacowania szkód, w które zaangażowane są różne podmioty, którym z mocy prawa przypisana jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne stworzą możliwości pracy mediacyjnej w zespołach szacujących szkody, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również administracji Lasów Państwowych, dyrekcjach ochrony środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego.

Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Liczba godzin w semestrze Forma zajęć
  SEMESTR I 15 155 wykład/ćwiczenia/

terenówki/seminarium

1. Ekologiczne uwarunkowania powstawania szkód od dzikich zwierząt 3 10 W
20 Ć
2. Uwarunkowania prawne dotyczące szkód od dzikich zwierząt 3 10 W
10 Ć
3. Technologie produkcji rolniczej 3 10 W
10 Ć
15 T
4. Wycena wartości upraw i usług rolnych 3 15 W
15 Ć
5. Metody szacowania szkód, wycena odszkodowań I 3 15 W
10 Ć
15 T
  SEMESTR II 15 125 wykład/ćwiczenia/

terenówki/seminarium

6.        Ubezpieczenie upraw od dzikich zwierząt 2 10  

W

7.        Mediacje społeczne 2 10 W
5 Ć
8.        Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w wycenie szkód 3 10 W
5 Ć
5 T
9.        Metody szacowania szkód, wycena odszkodowań II 3 15 W
10 Ć
15 T
10.     Szkody w uprawach rolnych, sadownictwie i gospodarce rybackiej od dzikich zwierząt. 3 10 W
10 Ć
10 T
11.     Praca końcowa 2 10 S

Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych zgodnie z podanym planem studiów, który opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową Dz.U. 2018 poz. 645.

Prowadzone są przez profesjonalną kadrę o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym. Elementem finalizującym realizację programu studiów podyplomowych jest wykonanie pracy końcowej, która stanowi podstawę do zaliczenia seminarium. Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkodami od zwierząt łownych i chronionych.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota., niedziela), łącznie 20 zjazdów (280 godzin). Zajęcia obejmują 115 godzin wykładów i 95 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz 60 godzin ćwiczeń terenowych. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku przy ul. Wiejskiej 45E.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATOW NA STUDIA PODYPLOMOWE
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zarządzaniu szkodami od zwierząt łownych i chronionych jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych na poziomie licencjata, studiów inżynierskich lub magisterskich. Nabór uczestników odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii, rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankieta osobową – Zarządzenie Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami;
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Studia podyplomowe rozpoczynają się po zdeklarowaniu minimalnej wymaganej liczby uczestników.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Czesne: 5 800,00 zł (łącznie za dwa semestry)

Opłaty należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SZKODAMI OD ZWIERZĄT ŁOWNYCH I CHRONIONYCH – I EDYCJA

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Monika Puchlik
+48 797 995 964
m.puchlik [at] pb.edu.pl

Sekretariat:
mgr Anna Backiel
+48 746 95 90
wb.spinl [at] pb.edu.pl

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Rolnictwo (VI edycja) rozpoczyna się od stycznia 2023 r., studia trwają od marca do grudnia 2023 r.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie przez stronę internetową:

https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/STUDIA_PODYPL_2022_2023/programme/ROL_WB_2022_2023/
 
 
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo będzie posiadał wiedzę z zakresu gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, technologii produkcji roślinnej, ochrony roślin, podstaw produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, prawa rolnego, techniki rolniczej i działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent nabędzie wiedzę, która pozwoli na pozyskanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym. Absolwent również zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr 109). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

 
 
PLAN STUDIÓW

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, podstawy prawa rolnego, technika rolnicza, produkcja roślinna, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości, programy unijne obszarów wiejskich, ochrona roślin, podstawy rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwo żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, technologie wytwarzania pasz, działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Program studiów jest zgodny z art. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr.109).
 

Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń Ilość godzin ogółem
  SEMESTR I 29     126
1 Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia 6 10 16 26
2 Podstawy prawa rolnego 3 12 0 12
3 Technika rolnicza 5 8 12 20
4 Technologie produkcji roślinnej 6 15 15 30
5 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości 5 8 12 20
6 Programy unijne obszarów wiejskich 4 6 12 18
  SEMESTR II 31     124
7 Ochrona roślin 6 8 12 20
8 Podstawy rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego 6 8 16 24
9 Bezpieczeństwo żywności 5 8 16 24
10 Podstawy produkcji zwierzęcej 6 8 16 24
11 Technologie wytwarzania pasz 4 8 8 16
12 Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich 4 8 8 16
  RAZEM 60 107 143 250

 
 
MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota 8 godz., niedziela 8 godz.),  łącznie 16 zjazdów (250 godzin). Zajęcia obejmują 107 godzin wykładów i 143 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz laboratoryjnej. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku przy ul. Wiejskiej 45E.

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie). Nabór słuchaczy odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową Zarządzenie nr 1203 z 2020 r., Załącznik nr 6
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Studia podyplomowe rozpoczną się po zadeklarowaniu minimalnej wymaganej grupy uczestników.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4 000,00 (łącznie za dwa semestry)

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, studia podyplomowe ROLNICTWO VI EDYCJA 

 
WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Dorota Dec tel. +48 609 576 160,

e-mail: d.dec[at]pb.edu.pl;

Sekretariat: Urszula Dybko tel.: +48 85 746 96 53

 
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DOKUMENT UZYSKIWANY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje rolnicze jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów.

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0; zaliczenie bez oceny – zal.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych.

 
 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg osobom pracującym w przedsiębiorstwach drogowych, administracji drogowej i samorządach, mającym ukończone studia wyższe w innych specjalnościach jak specjalność drogowa. Ukończenie studiów podyplomowych zapewni podniesienie kwalifikacji z zakresu inżynierii drogowej, poznanie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w budownictwie drogowym, nabycie wiedzy na temat projektowania tras drogowych, badań ruchu drogowego oraz przygotuje do merytorycznej współpracy z projektantami obiektów inżynierskich i specjalistami z zakresu ochrony środowiska.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów, jak: technologia materiałów i nawierzchni drogowych, projektowanie dróg
i ulic, skrzyżowania i węzły drogowe, podstawy inżynierii ruchu drogowego, diagnostyka nawierzchni drogowych, geoinżynieria, podstawy geodezji, ochrona środowiska
w budownictwie drogowym, podstawy ekonomiki i kosztorysowania, drogowe obiekty inżynierskie, konstrukcje nawierzchni drogowych.

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń
/laboratproów
/projektu
Ilość godzin ogółem
  SEMESTR I
1 D1001 Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 5 20 16 L 36
2 D1002 Projektowanie dróg i ulic 5 20 16 Ć 36
3 D1003 Geoinżynieria 5 18 12 Ć 30
4 D1004 Podstawy geodezji 1 12   12
      16 70 44 114
  SEMESTR II
1 D1005 Skrzyżowania i węzły drogowe 2 16   16
2 D1006 Podstawy inżynierii ruchu drogowego 4 16 10 P 26
3 D1007 Diagnostyka nawierzchni drogowych 2 20   20
4 D1008 Ochrona środowiska w budownictwie drogowym 1 12   12
5 D1009 Podstawy ekonomiki i kosztorysowania 1 12   12
6 D1010 Drogowe obiekty inżynierskie 1 12   12
7 D1011 Konstrukcje nawierzchni drogowych 3 12 8 Ć 20
      14 100 18 118
RAZEM     30 170 62 232

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę z zakresu projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów drogowych i elementów odwodnienia oraz technologii stosowanych
w budownictwie drogowym. Będzie przygotowany do rozwiązywania zadań na etapie budowy dróg oraz organizacji robót utrzymaniowych. Absolwent pozna metody prowadzenia badań materiałów i nawierzchni drogowych oraz uzyska wiedzę umożliwiającą współpracę
z projektantami drogowych obiektów inżynierskich, specjalistami z zakresu zarządzania
i organizacji ruchu. Pozna zagadnienia z zakresu geodezji, geoinżynierii, ochrony środowiska, kosztorysowania i badania efektywności ekonomicznej w budownictwie drogowym. Pozwoli to na definiowanie i wskazywanie kierunków rozwiązywania problemów spotykanych
na co dzień w budownictwie drogowym. 

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy
w przedsiębiorstwach i laboratoriach drogowych, biurach projektowych o profilu drogowym, w administracji drogowej na różnych szczeblach, w urzędach powiatowych i gminnych
w komórkach merytorycznie związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg.

OPIS KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH OD KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich takich kierunków jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja, inżynieria środowiska, transport. W SP mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają wyższe wykształcenie i pracują obecnie bądź ubiegają się o pracę w administracji drogowej na różnych szczeblach, przedsiębiorstwach drogowych czy biurach projektowych

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:

 • podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc
o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji, o których mowa
w §2 ust. 3 pkt. 7 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 329/XVIII/XV/2018 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018 roku).

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4 800,00 zł (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa

Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie. Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.

Opłatę należy uiścić na konto:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Wiejska 45E, 13-351 Białystok

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691,
PeKaO S.A. 

Z dopiskiem „PBiUD II edycja Imię i Nazwisko

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela), łącznie 16 zjazdów (232 godz.). Zajęcia obejmują 170 godzin wykładów i 62 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych.
Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB
+48 85 746 96 03

Sekretarz studiów podyplomowych

dr inż. Ewa Ołdakowska

+48 604 230 821

wb.drogi [at] pb.edu.pl  
 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na dwusemestralne Studia Podyplomowe Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg (II edycja) została przedłużona do 31 lipca 2019 roku.
Nasza oferta dostępna jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg osobom pracujacym w przedsiębiorstwach drogowych, administracji drogowej i samorządach, mającym ukończone wyższe studia o profilu niedrogowym. Ukończenie kształcenia o podanym zakresie w planie studiów podyplomowych zapewni podniesienie kwalifikacji z zakresu inżynierii drogowej, poznanie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w budownictwie drogowym, nabycie wiedzy na temat projektowania tras drogowych, badań ruchu drogowego oraz przygotuje do merytorycznej współpracy z projektantami obiektów inżynierskich i specjalistami z zakresu ochrony środowiska.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych o profilu drogowym.

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności absolwentów takich kierunków, jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja, inżynieria środowiska, transport.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów, jak: technologia materiałów i nawierzchni drogowych, projektowanie dróg i ulic, skrzyżowania i węzły drogowe, podstawy inżynierii ruchu drogowego, diagnostyka nawierzchni drogowych, geoinżynieria, podstawy geodezji, ochrona środowiska w budownictwie drogowym, podstawy ekonomiki i kosztorysowania, drogowe obiekty inżynierskie, konstrukcje nawierzchni drogowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg uzyska wiedzę z zakresu projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów drogowych i elementów odwodnienia oraz technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Będzie przygotowany do rozwiązywania zadań na etapie budowy dróg oraz organizacji robót utrzymaniowych. Absolwent pozna metody prowadzenia badań materiałów i nawierzchni drogowych oraz uzyska wiedzę umożliwiającą współpracę z projektantami drogowych obiektów inżynierskich, specjalistami z zakresu zarządzania i organizacji ruchu. Pozna zagadnienia z zakresu geodezji, geoinżynierii, ochrony środowiska, kosztorysowania i badania efektywności  ekonomicznej w budownictwie drogowym. Pozwoli to na definiowanie i wskazywanie kierunków rozwiązywania problemów spotykanych na co dzień  w budownictwie drogowym.

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i laboratoriach drogowych, biurach projektowych o profilu drogowym, w administracji drogowej na różnych szczeblach, w urzędach powiatowych i gminnych w komórkach merytorycznie związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie komplet dokumentów, w skład którego wchodzi:

1) podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
4) dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji o których mowa w §2 ust. 4 pkt. 7. Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej.
Kierownik studiów podyplomowych sporządza protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.
Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4700,00 zł (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa

Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie (do końca lutego 2018 roku). Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.

Opłatę należy uiścić na konto:

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

ul. Wiejska 45E, 13-351 Białystok

PeKaO S.A.

Z dopiskiem „PBiUD Imię i Nazwisko

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota 6-9 godz., niedziela 6-8 godz.), łącznie 16 zjazdów (232 godz.). Zajęcia obejmują 170 godzin wykładów i 62 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictw i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:

Bardzo dobry – 5,0; dobry plus – 4,5; dobry – 4; dostateczny plus – 3,5; dostateczny – 3,0; niedostateczny – 2,0.

Ocenę końcową ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnia ważona wyliczona z poszczególnych zaliczeń uzyskanych w toku studiów podyplomowych obliczaną zgodnie z §5 pkt 13 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej. Wyrównanie do pełnej oceny następuje według zasady:

do 3,25 – dostateczny;
3,26 – 3,75 – dostateczny plus;
3,76 – 4,25 – dobry;
4,26 – 4,75 – dobry plus;
4,75 – 5,00 – bardzo dobry.

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego i do indeksów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

+48 85 746 96 03

Sekretarz studiów podyplomowych

mgr inż. Paweł Gierasimiuk

 +48 511 302 185

wb.drogi [at] pb.edu.pl

pok. 215A/018A

 
 
Rekrutacja przedłużona do 30 marca 2018 roku!

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ogłasza nabór na studia podyplomowe „WYCENA NIERUCHOMOŚCI” – edycja XIII na rok akad. 2023/24

1_Kiedy rozpoczynają się studia?

XIII edycja studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości rozpoczyna się 14.10.2023r

2_ Do kiedy trwa nabór?

Nabór trwa od 15.06.2023 r. – 30.09.2023 r.

3_ Jakie formalności należy dopełnić?

Wstępne zgłoszenie można kierować na adres mailowy: wb.nieruchomosci@pb.edu.pl lub pod numerem tel. 604 777 595.

Następnie należy dokonać zgłoszenia przez IRK (Internetowy Rejestr Kandydatów) pod adresem: https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/STUDIA_PODYPL_2023_2024/programme/WN_WB_2023_2024/

4_Kto może zapisać się na te studia?

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z Uchwałą Nr 329 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 listopada 2018 (&5, pkt.4) (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie). Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych.

5_Co studia dają studentom – jaką wiedzę, umiejętności, certyfikat czy dyplom?

Założeniem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają one wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:

 1. posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa budowlanego;
 2. wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji;
 3. korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych;
 4. doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz
  i analiz dotyczących wartości nieruchomości;
 5. planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości, uzyskają zatem niezbędną wiedzę
i umiejętności z zakresu podstaw prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w dobie rozwijającego się rynku nieruchomości oraz wszelkich form gospodarowania nieruchomościami. Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości będą posiadać kompetencje analityczne, kreatywne oraz metodologiczne. Będą oni rozumieć uwarunkowania społeczne swojej działalności. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do:

 • sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne
  i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości;
 • pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości;
 • współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
 • uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

 

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości zdobędą zatem wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, metod określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości.

Absolwenci na zakończenie uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych i będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

6_Wykładowcy – kilka słów o wykładowcach

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku z ogromną wiedzą oraz wykwalifikowani eksperci rynku nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości) z dużym doświadczeniem zawodowym.

7_ Czy studia się czymś wyróżniają od innych na rynku? Czy to są jedyne tego typu studia podyplomowe w regionie?

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości na Politechnice Białostockiej są atrakcyjną ofertą tego typu w regionie. Z powodzeniem uruchamiane są od 12 lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Po ukończeniu studiów zapewniamy możliwość odbycia praktyki zawodowej.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych

dr Elżbieta Gołąbeska
+48 604 777 595
wb.nieruchomosci [at] pb.edu.pl

 
<!– Więcej informacji dotyczących studiów (plan studiów, program kształcenia, zasady zaliczania, karty przedmiotów) –>;

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.