WBiIŚ

Studia podyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo będzie posiadał wiedzę z zakresu gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, technologii produkcji roślinnej, ochrony roślin, podstaw produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, prawa rolnego, techniki rolniczej i działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent nabędzie wiedzę, która pozwoli na pozyskanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolniczych”. Absolwent również zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr 109). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, tj. kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 982 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 627)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

PLAN STUDIÓW

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, podstawy prawa rolnego, technika rolnicza, produkcja roślinna, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości, programy unijne obszarów wiejskich, ochrona roślin, podstawy rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwo żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, technologie wytwarzania pasz, działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Program studiów jest zgodny z art. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr.109).

 

Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Ilość godzin wykładów Ilość godzin ćwiczeń Ilość godzin ogółem
  SEMESTR I 29     126
1 Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia 6 10 16 26
2 Podstawy prawa rolnego 3 12 0 12
3 Technika rolnicza 5 8 12 20
4 Technologie produkcji roślinnej 6 15 15 30
5 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości 5 8 12 20
6 Programy unijne obszarów wiejskich 4 6 12 18
  SEMESTR II 31     124
7 Ochrona roślin 6 8 12 20
8 Podstawy rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego 6 8 16 24
9 Bezpieczeństwo żywności 5 8 16 24
10 Podstawy produkcji zwierzęcej 6 8 16 24
11 Technologie wytwarzania pasz 4 8 8 16
12 Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich 4 8 8 16
RAZEM 60 107 143 250

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota 8 godz., niedziela 8 godz.),  łącznie 16 zjazdów (250 godzin). Zajęcia obejmują 107 godzin wykładów i 143 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz laboratoryjnej. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie). Nabór słuchaczy odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej.


Rekrutacja trwa, dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów (w godzinach 9.00 – 14.00) lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe ROLNICTWO

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul Wiejskiej 45E, 15-351 Białystok, pokój 6 BB


Studia podyplomowe rozpoczną się po zadeklarowaniu minimalnej wymaganej grupy uczestników.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 3600 zł (łącznie za 2 semestry) + 200 zł wpisowego

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, studia podyplomowe ROLNICTWO 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Dorota Dec tel. +48 609 576 160, +48 571 443 129,

d.dec[at]pb.edu.pl

Sekretariat: Urszula Dybko +48 85 746 96 53

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DOKUMENT UZYSKIWANY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje rolnicze jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów.

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0; zaliczenie bez oceny – zal.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Uchwałą Senatu PB 85/V/XV/2017 z dnia 16 marca 2017 z późniejszymi zmianami.

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – Rolnictwo (84 KB)

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy współpracy przedsiębiorstwa Danwood S.A. organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (IV edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy.  

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
 • inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
 • absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
 • inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • czas trwania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa wynosi 2 semestry (październik 2018 – lipiec 2019)
 • zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (soboty i niedziele) 10 – 11 zjazdów,
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Politechniki Białostockiej, doświadczonych ekspertów Danwood S.A. oraz doskonałych praktyków z Niemiec,
 • liczba miejsc ograniczona – 30,
 • studia w całości finansuje Danwood S.A.
 • procedura rekrutacyjna przeprowadzona będzie przy współudziale przedsiębiorstwa Danwood S.A. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

85 746 98 14

a.kozlowski [at] pb.edu.pl
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister budownictwa, magister inżynier budownictwa, inżynier budownictwa)
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe (pobierz)
 • CV kandydata;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
mgr Artur Kozłowski
Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin składania dokumentów upływa 30 września 2018 r.

KOSZTY:
Kandydat ponosi jedynie koszt wpisowego (100 zł). Koszt studiów (4000 zł) w całości finansuje Danwood S.A.

Wpisowe należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok,
Tytuł przelewu:
Wydział Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
Kwota: 100 zł
Nr rachunku: 12124011541111000021487734 Bank – PeKaO S.A.

Więcej informacji:

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Fizyka budowli
Instalacje w budownictwie energooszczędnym
Kosztorysowanie robót budowlanych
Logistyka
Projektowanie elementów konstrukcji
Standardy instalacyjne domów jednorodzinnych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w budownictwie
Marketing w budownictwie
Negocjacje i podejmowanie decyzji
Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac
Przywództwo i zarządzanie zespołem budowlanym
Zarządzanie projektami
Język niemiecki

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg osobom pracujacym w przedsiębiorstwach drogowych, administracji drogowej i samorządach, mającym ukończone wyższe studia o profilu niedrogowym. Ukończenie kształcenia o podanym zakresie w planie studiów podyplomowych zapewni podniesienie kwalifikacji z zakresu inżynierii drogowej, poznanie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych w budownictwie drogowym, nabycie wiedzy na temat projektowania tras drogowych, badań ruchu drogowego oraz przygotuje do merytorycznej współpracy z projektantami obiektów inżynierskich i specjalistami z zakresu ochrony środowiska.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych o profilu drogowym.

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności absolwentów takich kierunków, jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja, inżynieria środowiska, transport.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów, jak: technologia materiałów i nawierzchni drogowych, projektowanie dróg i ulic, skrzyżowania i węzły drogowe, podstawy inżynierii ruchu drogowego, diagnostyka nawierzchni drogowych, geoinżynieria, podstawy geodezji, ochrona środowiska w budownictwie drogowym, podstawy ekonomiki i kosztorysowania, drogowe obiekty inżynierskie, konstrukcje nawierzchni drogowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg uzyska wiedzę z zakresu projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów drogowych i elementów odwodnienia oraz technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Będzie przygotowany do rozwiązywania zadań na etapie budowy dróg oraz organizacji robót utrzymaniowych. Absolwent pozna metody prowadzenia badań materiałów i nawierzchni drogowych oraz uzyska wiedzę umożliwiającą współpracę z projektantami drogowych obiektów inżynierskich, specjalistami z zakresu zarządzania i organizacji ruchu. Pozna zagadnienia z zakresu geodezji, geoinżynierii, ochrony środowiska, kosztorysowania i badania efektywności  ekonomicznej w budownictwie drogowym. Pozwoli to na definiowanie i wskazywanie kierunków rozwiązywania problemów spotykanych na co dzień  w budownictwie drogowym.

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i laboratoriach drogowych, biurach projektowych o profilu drogowym, w administracji drogowej na różnych szczeblach, w urzędach powiatowych i gminnych w komórkach merytorycznie związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie komplet dokumentów, w skład którego wchodzi:

1) podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
4) dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: min. 25 osób, max. 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji o których mowa w §2 ust. 4 pkt. 7. Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej.
Kierownik studiów podyplomowych sporządza protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.
Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4700,00 zł (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa

Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie (do końca lutego 2018 roku). Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.

Opłatę należy uiścić na konto:

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

ul. Wiejska 45E, 13-351 Białystok

PeKaO S.A.

Z dopiskiem „PBiUD Imię i Nazwisko

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota 6-9 godz., niedziela 6-8 godz.), łącznie 16 zjazdów (232 godz.). Zajęcia obejmują 170 godzin wykładów i 62 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictw i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:

Bardzo dobry – 5,0; dobry plus – 4,5; dobry – 4; dostateczny plus – 3,5; dostateczny – 3,0; niedostateczny – 2,0.

Ocenę końcową ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnia ważona wyliczona z poszczególnych zaliczeń uzyskanych w toku studiów podyplomowych obliczaną zgodnie z §5 pkt 13 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej. Wyrównanie do pełnej oceny następuje według zasady:

do 3,25 – dostateczny;
3,26 – 3,75 – dostateczny plus;
3,76 – 4,25 – dobry;
4,26 – 4,75 – dobry plus;
4,75 – 5,00 – bardzo dobry.

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego i do indeksów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

+48 85 746 96 03

Sekretarz studiów podyplomowych

mgr inż. Paweł Gierasimiuk

 +48 511 302 185

wb.drogi [at] pb.edu.pl

pok. 215A/018A

 
 
Rekrutacja przedłużona do 30 marca 2018 roku!

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Podstawy Budownictwa jest możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa jako inżynier ma możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji, co może stanowić uzupełnienie różnic programowych kandydatom/inżynierom, którzy ukończyli inny kierunek studiów technicznych, a chcą ubiegać się o kwalifikację na studia II stopnia na kierunku Budownictwo

Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, umożliwiających podjęcie studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Politechniki Białostockiej.

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, absolwentów studiów technicznych (inżynierskich lub magisterskich) innych kierunków niż budownictwo.

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ramowy program studiów podyplomowych Podstawy budownictwa obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: Budownictwo ogólne i prawo budowlane, Wytrzymałość i mechanika konstrukcji budowlanych, Materiały budowlane i technologia betonu, Geologia i geodezja inżynierska, Konstrukcje budowlane, Technologia robót i organizacja budowy, Fizyka budowli i racjonalizacja uzyskania energii, Mechanika gruntów i fundamentowania, Budownictwo komunikacyjne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów podyplomowych Podstawy budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa. Absolwent studiów podyplomowych Podstawy budownictwa jako inżynier ma możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji, co może stanowić uzupełnienie różnic programowych kandydatom/inżynierom, którzy ukończyli inny kierunek studiów technicznych, a chcą ubiegać się o kwalifikację na studia II stopnia na kierunku Budownictwo Absolwent studiów podyplomowych może uzyskać odpowiednie kwalifikacje i może być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Politechniki Białostockiej

Absolwent w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie takich przedmiotów jak: budownictwo ogólne i prawo budowlane, wytrzymałość i mechanika konstrukcji budowlanych, materiały budowlane i technologia betonu, geologia i geodezja inżynierska, konstrukcje budowlane, technologia robót i organizacja budowy, fizyka budowli i racjonalizacja uzyskania energii, mechanika gruntów i fundamentowanie oraz budownictwo komunikacyjne.

Wiedza ta bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie komplet dokumentów, w skład którego wchodzi:

1) podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
4) dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Limit przyjęć: min. 20 osób, max. 40 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje zgodnie z zasadami rekrutacji o których mowa w §2 ust. 4 pkt. 7. Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan w formie pisemnej.
Kierownik studiów podyplomowych sporządza protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe.
Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora składane za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa status Słuchacza w momencie przyjęcia na studia.
Podpisanie umowy o warunkach odpłatności może nastąpić nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia może odstąpić od uruchomienia studiów podyplomowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 3 800,00  (łącznie za dwa semestry) + 300,00 zł opłata wpisowa

Na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności i wnosi opłaty w terminach wskazanych w umowie (do 14 kwietnia 2018 roku). Dziekan Wydziału na uzasadniony wniosek Słuchacza, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych może rozłożyć opłatę na raty ustalając termin i wysokość poszczególnych płatności.

Opłatę należy uiścić na konto:

09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

ul. Wiejska 45E, 13-351 Białystok

PeKaO S.A.

Z dopiskiem „SP Podstawy Budownictwa  Imię i Nazwisko

Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.

W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych, opłata wpisowa jest zwracana na konto.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota 6-10 godz., niedziela 6-8 godz.), łącznie 16 zjazdów (284 godz.). Zajęcia obejmują 96 godzin wykładów i 188 godziny ćwiczeń/ćwiczeń laboratoryjnych/zajęć projektowych. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictw i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Podstawy Budownictwa.

Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry – 5,0; 
dobry plus – 4,5; 
dobry – 4; 
dostateczny plus – 3,5; 
dostateczny – 3,0; 
niedostateczny – 2,0.

Ocenę końcową ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnia ważona wyliczona z poszczególnych zaliczeń uzyskanych w toku studiów podyplomowych obliczaną zgodnie z §5 pkt 13 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej. Wyrównanie do pełnej oceny następuje według zasady:

do 3,25 – dostateczny;
3,26 – 3,75 – dostateczny plus;
3,76 – 4,25 – dobry;
4,26 – 4,75 – dobry plus;
4,75 – 5,00 – bardzo dobry.

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego i do indeksów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska

e.malijewska [at] pb.edu.pl

pok.129A

+48 698469863

Sekretarz studiów podyplomowych:

mgr inż. Sandra Mlonek

s.mlonek [at] pb.edu.pl

pok. 229A

Podanie o przyjęcia na studia podyplomowe

Rekrutacja trwa do 30 marca 2018 roku!

CEL STUDIÓW

Kształcenie na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości w Politechnice Białostockiej realizowane od września 2011 r, a od października 2018 rozpocznie się VIII edycja tego kierunku. Zgodnie z misją Politechniki Białostockiej, kształcenie na kierunku Wycena Nieruchomości ma na celu pomnażaniei upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i kultury. Wydział dąży do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry i badaniach naukowych, wspierając i kreując gospodarkę opartą na wiedzy. Poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym, Wydział rozwija i doskonali program kształcenia na kierunku Wycena Nieruchomości. Oferta tych studiów skierowana jest między innymi do absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i jako kontynuacja zagadnień podejmowanych na I i II stopniu wspomnianego kierunku, realizuje ideę kształcenia ustawicznego oraz wszystkich osób z wyższym wykształceniem, które chcą ubiegać się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
Kierunek studiów Wycena Nieruchomości jest wpisany w strategię i plan rozwoju Wydziału.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Założeniem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają one wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.
Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:
1. posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa budowlanego;
2. wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji;
3. korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych;
4. doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz i analiz dotyczących wartości nieruchomości;
5. planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.
Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości, uzyskają zatem niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w dobie rozwijającego się rynku nieruchomości oraz wszelkich form gospodarowania nieruchomościami.
Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości będą posiadać kompetencje analityczne, kreatywne oraz metodologiczne. Będą oni rozumieć uwarunkowania społeczne swojej działalności. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do:

 • przygotowywania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości;
 • pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości;
 • współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
 • uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości zdobędą zatem wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, metod określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości.
Absolwenci będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Uprawnienia (np. zdobyte kwalifikacje, certyfikaty, możliwość podejścia do egzaminów państwowych itp.)
 2. Co wyróżnia studia (np. bezpłatne licencje, staże, dofinansowania z UE, zajęcia wyrównawcze przygotowujące do podjęcia studiów na danym kierunku, wybitni specjaliści prowadzący zajęcia)
 3.  Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, które stanowią podstawę do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
 4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową oraz specjalistów w dziedzinie prawa, ekonomii, budownictwa i wyceny nieruchomości (rzeczoznawców majątkowych z doświadczeniem zawodowym).

KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 4 000,00  (łącznie za dwa semestry) + 200,00 zł opłata wpisowa

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych
dr Elżbieta Gołąbeska
+48 604 777 595
wb.nieruchomosci [at] pb.edu.pl

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.