WBiNŚ

Potencjał badawczo-rozwojowy

Oferta dla przemysłu

Geodezyjne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów generalnych
Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z wykonywaniem map do celów projektowych
Wyznaczanie i analiza pionowych i poziomych przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich
Kontrola pionowości obiektów wysokich (kominy, maszty, wieże, itp.)
Tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych
Sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z obrotem nieruchomościami
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opinie sądowe
Inwentaryzacje i ekspertyzy budowlanych obiektów zabytkowych
Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego
Optymalizacja parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych
Symulacje komputerowe rozkładów pól temperatury w przegrodach
Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach
Ocena komfortu cieplnego pomieszczeń
Diagnostyka cieplna budynków – termowizja
Ocena szczelności budynków
Doradztwo i prace projektowe w zakresie budownictwa energooszczędnego
Opracowanie modeli matematycznych procesów i zjawisk w budownictwie, planowanie badań eksperymentalnych

konsultacje, ekspertyzy, opinie w zakresie:

geometrii i grafiki inżynierskiej; metod matematycznych w budownictwie i architekturze
badania przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
geometrycznego kształtowania tras drogowych; inżynierskich zastosowań krzywych przejściowych
geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
katastrów i gospodarki nieruchomościami
inwestowania na rynku nieruchomości
dynamicznych analiz rynków nieruchomości
rozwoju regionalnego, urbanizacji i procesów integracyjnych w UE; funduszy pomocowych UE
zarządzania i ekonomiki środowiska
optymalizacja izolacji cieplnej budynków
projektowania i badania budynków energooszczędnych, niskoenergochłonnych i o niemal zerowym zużyciu energii
badań właściwości energetycznych budynków eksploatowanych
efektywności termomodernizacji budynków
przewodzenia ciepła w gruntach budowlanych
modelowania matematycznego w budownictwie (opracowania modeli matematycznych procesów i zjawisk w budownictwie)
planowania badań eksperymentalnych (eksperymentów) i obróbki wyników przy badaniach właściwości materiałów i konstrukcji budowlanych
optymalizacji parametrów procesów i zjawisk w budownictwie
wielokryterialnej analizy porównawczej przy podejmowaniu decyzji w budownictwie

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 96 03

Oferta usługowo-badawcza:
Orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i opinie środowiskowe z zakresu:

 • technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem złóż hydrofitowych do oczyszczania ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków z wykorzystaniem wermikompostu z uwzględnieniem transformacji związków węgla i wybranych mikrozanieczyszczeń;
 • technologii oczyszczania wody metodami membranowymi pod kątem możliwości ich zastosowania do usuwania mikrozanieczyszczeń z wód powierzchniowych i podziemnych;
 • procesów pogłębionego utleniania, z uwzględnieniem efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych ze ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów oraz oceny pozostałości poprocesowych;
 • mechanizmów przemian, sposobów immobilizacji i degradacji wybranych pestycydów w technologii oczyszczania ścieków i środowisku wodno-gruntowym;
 • technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w reaktorach SBR z uwzględnieniem przemian związków węgla wyrażonych frakcjami ChZT i wybranych mikrozanieczyszczeń;
 • dalszego wykorzystania materiałów odpadowych w systemach gospodarowania odpadami i oceny potencjalnego ryzyka środowiskowego pod kątem zawartości metali ciężkich i mikrozanieczyszczeń organicznych;
 • ochrony powietrza, wliczając w to określenie wpływu stacjonarnych źródeł emisji na jakość powietrza atmosferycznego w jednostkach osadniczych na podstawie badań terenowych oraz technologii spalania paliw stałych;
 • procesu filtracji stosowanego do oczyszczania wód na potrzeby bytowo-gospodarcze i przemysłowe z zastosowaniem innowacyjnych materiałów filtracyjnych i procesu magnetyzacji wody;
 • monitoringu ilości metali ciężkich w płodach rolnych i glebach rolniczych terenów niezurbanizowanych
 • określenia stopnia antropopresji na obszarach wiejskich i krajobrazie rzek nizinnych;
 • określenia stopnia zapylenia miast i szlaków komunikacyjnych jako elementów wpływu człowieka na jakość środowiska miejskiego;
 • monitoringu jakości wód powierzchniowych pod kątem wpływu czynników antropopresji;
 • monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem parametrów fizycznych i chemicznych, w tym między innymi mikroplastiku i wybranych mikrozanieczyszczeń;
 • systemów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, metod utylizacji i recyklingu materiałów odpadowych, uwzględniając opracowanie planów gospodarowania odpadami;
 • technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz metod wytwarzania tlenowego osadu granulowanego w reaktorach SBR;
 • niskonakładowych metod usuwania azotu ze ścieków oczyszczonych;
 • oceny stanu i doradztwa w systemach melioracji szczegółowych i podstawowych.

Dodatkowo w ofercie Katedry znajdują się następujące usługi:

 • doradztwo naukowe w zakresie wyboru właściwej aparatury, sposobu wykonywania analiz i interpretacji uzyskanych wyników;
 • wykonawstwa ekspertyz i opinii technicznych z zakresu ochrony środowiska;
 • wykonawstwa ekspertyz i opinii technicznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 • nadzorów technologicznych obiektów inżynierii środowiska, wliczając w to stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz sieci wod-kan;
 • wykonawstwa operatów wodno-prawnych z zakresu inżynierii środowiska;
 • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko;
 • analiz chemicznych zanieczyszczeń zawartych w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i odpadach stałych (m.in. oznaczanie zawartości metali ciężkich) oraz analiz mikrobiologicznych;
 • wykonawstwa projektów sanitarnych i koncepcji technologicznych obiektów inżynierii środowiska;
 • badań technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarówno w skali laboratoryjnej jak również półtechnicznej.

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 95-63
wb.ktisis [at] pb.edu.pl

Oferta naukowo-badawcza

Analiza stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji
Teoria niezawodności konstrukcji, w tym analiza sytuacji wyjątkowych, analiza pracy komór silosowych, wolno stojących i zblokowanych, pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z uwzględnieniem oddziaływań termiczno-wilgotnościowych oraz współpracy ze składowanym ośrodkiem sypkim i podłożem gruntowym
Analiza redystrybucji sił wewnętrznych i odkształceń konstrukcji budowlanych, w tym badania doświadczalne w warunkach interakcji obciążeń statycznych i różnorodnych czynników środowiskowych
Badania zachowania się betonowych elementów konstrukcyjnych ze zbrojeniem niemetalicznym
Badania doświadczalne obiektów i elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej
Zagadnienia trwałości konstrukcji i korozji materiałów konstrukcyjnych
Ocena efektywności ochrony przeciwkorozyjnej
Wykorzystanie parametrów mechaniki pękania do analizy procesu zniszczenia elementów z betonu
Zaawansowane badania doświadczalne właściwości betonów konstrukcyjnych zawierających kruszywo popiołoporytowe, zbrojenie rozproszone, kruszywo z recyklingu lub inne materiały odpadowe
Zaawansowana analiza stalowych konstrukcji prętowych hal z uwzględnieniem współpracy obudowy z płyt warstwowych
Analiza węzłów podatnych i ich wpływ na statykę konstrukcji stalowych
Modelowanie MES stalowych węzłów śrubowych i spawanych
Projektowanie konstrukcji stalowych według norm europejskich
Projektowanie lekkich konstrukcji stalowych wykonywanych z profili giętych na zimno
Zagadnienia stosowania i projektowania elementów konstrukcyjnych z kształtowników o przekrojach zamkniętych
Projektowanie konstrukcji stalowych zgodne z teorią rozwoju zrównoważonego
Ocena i diagnostyka stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
Ekspertyzy i badania elementów konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężonych (w tym konstrukcji mostowych)
Opracowanie orzeczeń i rekomendacji technicznych
Obciążenia próbne konstrukcji budowlanych
Ocena zachowania się połączeń w konstrukcjach stalowych
Wzmacniania konstrukcji betonami nowej generacji
Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów z dziedziny konstrukcji budowlanych
Badania właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów cementowych
Kulturowe, społeczne i środowiskowe uwarunkowania powstawania architektury Białegostoku i Podlasia, w tym sztuka w przestrzeni publicznej
Uwarunkowania urbanistyczne i ruralistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu miast, małych miasteczek i wsi
Teoria projektowania, systemy generatywne w sztuce, architekturze i architekturze krajobrazu
Organizacja szkoleń z zakresu architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, plastycznego, urbanistycznego, planistycznego oraz szkoleń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji architektury i architektury krajobrazu (AUTOCAD, ARCHICAD, ARTLANTIS)
Projekty architektury i architektury wnętrz, ogrodów, opracowania graficzne (w tym realizacje malarskie i street-artu)
Opracowania planistyczne i urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu zagadnień architektury i architektury wnętrz

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 96 00
wb.kkb [at] pb.edu.pl

Oferta dla przemysłu:

Projektowanie i modernizacja instalacji i systemów:
centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
sieci ciepłowniczych i gazowych,
kotłowni i węzłów cieplnych
Badania naukowe w zakresie:
współczynników przenikania ciepła i szczelności przegród,
skuteczności wentylacji, oceny parametrów powietrza nawiewanego,
obliczeń przepływu w sieciach wodnych i gazowych
Analizy techniczno-ekonomiczne:
systemów grzewczo-wentylacyjnych,
węzłów i sieci ciepłowniczych
Dobór i regulacja:
systemów i urządzeń regulacyjnych w ciepłownictwie,
palników olejowych i gazowych,
układów automatyki w systemach ogrzewczych,
układów automatyki w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Ekspertyzy
Audyt energetyczny

Kontakt :
Sekretariat Katedry:

85 746 96 33
wb.kc [at] pb.edu.pl

Oferta dla przemysłu:

Niskoemisyjne technologie spalania paliw stałych
Ocena podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych (w tym materiałów odpadowych)
Wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci granulatu (peletu) i brykietu
Wytwarzanie i ocena jakości granulatu paszowego (w tym z materiałów odpadowych)
Charakterystyka morfologiczna materiałów drobnoziarnistych (pylistych)
Badania zmian aktywności wody produktów spożywczych
Ocena właściwości reologicznych płynnych produktów spożywczych
Analizy wpływu parametrów procesowych na jakość produktów spożywczych
Analizy wpływu parametrów procesowych na jakość rozdrabnianych produktów spożywczych
Wytwarzanie i ocena jakości produktów aglomeracji bezciśnieniowej (produktów spożywczych, odpadowych, nawozów rolniczych
Analiza zagęszczania płynnych produktów spożywczych
Ochrona i kształtowanie środowiska
Projektowanie renaturyzacji siedlisk mokradłowych
Ocena i waloryzacja środowiska
Analizy laboratoryjne fizycznych i chemicznych właściwości gleb, wód i materiału roślinnego
Ocena aktualnych i potencjalnych walorów jakościowych i produkcyjnych łąk zmeliorowanych, ocena potrzeby renowacji melioracji
Optymalizacja procesu produkcji biogazu
Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
Badania emisji gazów cieplarnianych

Konsultacje, ekspertyzy, opinie:

Bezpieczeństwo żywności – właściwości biologiczno-chemiczne i biochemiczne materiałów rolno-spożywczych
Nowoczesne technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym
Badania procesu aglomeracji ciśnieniowej materiałów pochodzenia roślinnego (w tym surowców odpadowych) w aspekcie ich wykorzystania jako paszy lub paliwa stałego
Badania procesu aglomeracji bezciśnieniowej odpadowych materiałów pochodzenia rolno-spożywczego
Badania właściwości fizyko-chemicznych paliw stałych powstałych z odpadów rolno-spożywczych
Badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych oraz zawartości związków biologicznie aktywnych w ekstraktach roślinnych w tym z materiałów

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 96 53

Badania, konsultacje, ekspertyzy, opinie – problemy budownictwa ogólnego:

Projektowanie technologii i organizacji robót budowlanych
Ocena właściwości technicznych materiałów budowlanych
Projektowanie składu mieszanki betonowej
Badania strukturalne i chemiczne materiałów i wyrobów budowlanych
Badania elementów murowych ściennych
Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji oraz ich badanie
Specyfikacja właściwości betonu i mieszanki betonowej
Optymalizacja realizacji złożonych procesów budowlanych (roboty ziemne, monolityczne, montażowe)
Projektowanie, analiza i optymalizacja struktur organizacyjnych
Doradztwo w zakresie marketingu firm budowlanych
Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Badania rynku budowlanego
Wycena inwestycji na różnych etapach procesu inwestycyjnego
Weryfikacja wycen, kosztorysów

Badania, konsultacje, ekspertyzy, opinie – problemy inżynierii drogowej:

Badanie lepiszczy asfaltowych (penetracja, temperatura mięknienia, lepkość dynamiczna, temperatura łamliwości, ciągliwość, starzenie technologiczne)
Badanie kruszyw drogowych (uziarnienie, zawartość pyłu, kanciastość kruszywa drobnego, kształt kruszywa grubego, procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej kruszywa grubego; odporność na rozdrabnianie, odporność na ścieranie, polerowanie, mrozoodporność, nasiąkliwość, gęstość)
Badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych (właściwości objętościowe mma, badania wskaźnika ITSR, odporność na koleinowanie, badania modułów IT-CY
i w badaniu 4PB-PR, odporność na zmęczenie w badaniu 4PB-PR, badania niskotemperaturowe TSR-ST)
Badania terenowe nawierzchni drogowych (wykonywanie odwiertów w mma – pobranie próbek, badania właściwości objętościowych wbudowanych mma, ocena zawartości lepiszcza i uziarnienia wbudowanych mma – ekstrakcja, analiza właściwości materiałów podbudowy, ocena warunków gruntowo-wodnych pod konstrukcją nawierzchni)
Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych na drodze
Pomiary i ocena poziomu hałasu w otoczeniu tras drogowych (pomiary równoważnego poziomu dźwięku od ruchu samochodowego, ocena klimatu akustycznego w otoczeniu dróg, ulic, skrzyżowań)
Pomiary prędkości, badania i ocena warunków ruchu elementów układów komunikacyjnych
Analiza kosztów i ocena efektywności ekonomicznej w budownictwie drogowym (analizy kosztowo-ekonomiczne realizacji przedsięwzięć drogowych)

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 96 03

Oferta badawcza:

Wykorzystanie konwencjonalnych i nowoczesnych metod diagnostycznych stosowanych do mikrobiologicznej oceny stanu sanitarnego środowiska
Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do wykrywania organizmów patogennych w osadach ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków
Zastosowanie ultradźwięków do dezintegracji mikroorganizmów w ściekach i osadach ściekowych
Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych bakterii z genem gfp w wykrywaniu związków chemicznych w środowisku
Monitoring biologiczny środowiska
Poszukiwanie nowych zastosowań wybranych związków kompleksowych i organicznych w ochronie środowiska, budownictwie, technologii żywności i medycynie
Badania nad występowaniem i przemianami mikrozanieczyszczeń w wodzie do picia, które powstają podczas uzdatniania wody, a ich właściwości powodują odległe skutki uboczne
Spektroskopowe badania ligandów i ich kompleksów z metalami

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 96 59

Kontakt:
Sekretariat Katedry:

85 746 95 63
wb.ktisis [at] pb.edu.pl

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.