WBiNŚ

Projekty badawcze

Tematy projektów badawczych pracowników WBNŚ dotyczą ważnych i aktualnych problemów budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, wnoszą nowe elementy zarówno w aspektach teoretycznych, jak też ukierunkowane są na opracowanie i wdrożenie nowych technologii do przemysłu.
Świadectwem jakości Wydziału w obszarze naukowo-badawczym jest przyznana w wyniku ostatniej parametrycznej oceny działalności jednostki za lata 2013-2016, kategoria naukowa A.
Wymiernym efektem prac naukowo-badawczych są awanse pracowników i zdobywanie przez nich kolejnych stopni i tytułów, liczne patenty, wdrożenia wyników badań naukowych i ich aplikacje do przemysłu, jak również publikacje naukowe i udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Kierunki badań realizowane przez pracowników odzwierciedlają priorytety działań zawartych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku”, „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski 2025r, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.


Prace służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2022 IIŚiE:

Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Zastosowanie nanoenkapsulacji w procesie ekstrakcji produktów pochodzenia roślinnego oraz stabilizacji składników bioaktywnych mgr inż. Ewelina Gołębiewska
doktorantka; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/3/21 2021-2023
Badanie skuteczności stosowania sorbentów z przemysłu spożywczego i ich modyfikacji do adsorpcji wybranych metali ciężkich mgr inż. Kamila Gryko
doktorantka; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/4/21 2021-2023
Wpływ ultradźwięków niskich częstotliwości na dezintegrację drobnoustrojów zawartych w ściekach i osadach ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków mgr inż. Eliza Hawrylik
doktorantka; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/7/20 2020-2022
Optymalizacja produkcji biomasy glonów mgr inż. Paweł Kondzior
doktorant; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/8/20 2020-2021 przedłużona na 2022r
Analizy właściwości termicznych i mechanicznych laminatów poliestrowo-szklanych modyfikowanych wybranymi środkami uniepalniającymi mgr inż. Adriana M. Dowbysz
doktorantka; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/8/22 2022-2024
Eksperymentalna i doświadczalna analiza wpływu kompleksowania hydroksypochodnych kwasu migdałowego metalami alkalicznymi mgr inż. Monika Parcheta
asystent; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
WI/WB-IIŚ/10/22 2022-2024
Badania fizykochemiczne i biochemiczne wybranych związków biologicznie czynnych. Poszukiwanie nowych zastosowań badanych związków w inżynierii i ochronie środowiska oraz biotechnologii i technologii żywności dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB
(Lewandowski W., Świsłocka R., Samsonowicz M., Matejczyk M., Świderski G., Parcheta M., Gołębiewska E., Filipiuk D., Gryko K.) – 10 os.
WZ/WB-IIŚ/5/2020 2020-2022
Możliwość wykorzystania dezynfekcji i/(lub) dezintegracji ultradźwiękowej w procesach związanych z inżynierią środowiska dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB (Hawrylik E., Andraka M.) – 3 os. WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024
Badanie toksyczności wybranych ksenobiotyków występujących w środowisku w różnych modelach biologicznych dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć
(Wołejko E., Wydro U., Kondzior P.) – 4 osoby
WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024

 

Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Problemy technologiczne, bezpieczeństwa i warunków ruchu
oraz zagadnienia ekonomiczne i ochrony środowiska
w budownictwie drogowym
dr inż. Marta Wasilewska WZ/WB-IIŚ/5/2020 2020-2022
Proekologiczne technologie i wyroby budowlane dr inż. Edyta Pawluczuk WZ/WB-IIL/3/2020 2020-2022

 

Katedra Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Optymalizacja wyboru odnawialnego źródła energii dla budynku
mieszkalnego w oparciu o aspekty ekologiczne i ekonomiczne
mgr inż. Karolina Dec
doktorantka prof. E.Broniewicz (KBEiG)
WI/WB-IIŚ/6/20 2020-2022
Analiza składowych bilansu energetycznego budynków ogrzewanych
z optymalizacją parametrów innowacyjnych rozwiązań
przegród budowlanych
Prof. dr hab. inż. Walery Jezierski WZ/WB-IIL/3/2022 2022-2024
Metody matematyczne w inżynierii lądowej i gospodarowaniu przestrzenią Dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB WZ/WB-IIL/4/2022 2022-2024

 

Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Badania nad wykorzystaniem węgli aktywnych o zwiększonej porowatości mgr inż. Remigiusz Gumiński
doktorant; Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
WI/WB-IIŚ/5/21 2021-2023
Wpływ komunikacji samochodowej na zawartość metali ciężkich w pyłach drogowych z obszaru miejskiego mgr inż. Łukasz Trybułowski
doktorant; Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
WI/WB-IIŚ/11/20 2020-2022
Zaawansowane rozwiązania technologiczne w systemach inżynierii i ochrony środowiska prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz (Skoczko I ,Boruszko D., Kiryluk A., Piekutin J., Skorbiłowicz M., Skorbiłowicz E., Leszczyński J., Łukowski A., Ofman P., Szatyłowicz E., Struk-Sokołowska J.) – 12 os. WZ/WB-IIŚ/2/2021 2021-2023
Badania procesu regeneracji właściwości sorpcyjnych oraz wytrzymałościowych wybranych węgli aktywnych mgr inż. Łukasz Winconek
doktorant; Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
WI/WB-IIŚ/12/22 2022-2023

 

Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Badanie warunków termicznych wymiany ciepła w wymiennikach gruntowych mgr inż. Sara Sewastianik
doktorantka; Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
WI/WB-IIŚ/6/21 2021-2023
Analiza stężenia PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym oraz w powietrzu wewnątrz pomieszczeń mgr inż. Monika Załuska
doktorantka; Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
WI/WB-IIŚ/13/20 2020-2021
przedłużona na 2022r
Ocena celowości stosowania pomp ciepła w układach mono- i biwalentnych mgr inż. Agata Ołtarzewska (kiedyś Witkowska)
doktorantka; Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
WI/WB-IIŚ/9/22 2022-2024
Pomiary prędkości w przepływach z powierzchnią swobodną mgr inż. Karolina Weremijewicz
doktorantka; Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
WI/WB-IIŚ/11/22 2022-2023
Badania eksperymentalne i symulacje komputerowe procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach OZE stosowanych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak
(Woroniak G., Poskrobko S.) – 3 os.
WZ/WB-IIŚ/4/2020 2020-2022
Jakość powietrza, komfort w pomieszczeniach i koszty ciepła dla budynków tradycyjnych i modułowych o niemal zerowym zużyciu energii dr hab. inż. Mariusz Adamski, prof. PB
(Pieńkowski C.) – 2 os.
WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024
Badanie wybranych procesów związanych z wymianą ciepła lub masy w inżynierii środowiska dr hab. inż. Andrzej Gajewski, prof. PB – 1os. WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024
Badania efektywności energetycznej elementów systemów ciepłowniczych, grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz budynków w kontekście możliwości redukcji zużycia ciepła w budynkach przy utrzymaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego. Aspekty środowiskowe procesów. dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB
(Żukowski M., Werner- Juszczuk A., Teleszewski T., Rynkowski P.) – 5 os.
WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024

 

Katedra Konstrukcji Budowlanych
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Analiza eksperymentalna i teoretyczna stanów deformacyjno-naprężeniowych elementów i ustrojów budowlanych dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB WZ/WB-IIL/4/2020 2020-2022
Człowiek w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej i krajobrazowej dr inż. arch. Maciej Kłopotowski WZ/WB-IIL/16/2020 2020-2022

 

Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Wariantowanie i etapowanie w analizach wielowymiarowych zagadnień interakcyjnych mechaniki konstrukcji budowlanych prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski WZ/WB-IIL/2/2020 2020-2022
Wpływ uziarnienia i zagęszczenia gruntów na ocenę geotechniczną podłoża gruntowego prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska WZ/WB-IIL/5/2020 2020-2022
Naturalny parametr stanu gruntów dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio WZ/WB-IIL/2/2022 2022-2024
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Opracowanie efektywnej metody izolacji i oznaczania polichlorowanych bifenyli (PCB) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w kompostach z odpadów zieleni miejskiej i produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego mgr Marzena Ewa Smolewska
doktorantka; Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
WI/WB-IIŚ/9/20 2020-2021
przedłużona na 2022r
Efektywność spalania biomasy obornika krowiego w aspekcie modelowania matematycznego i kosztochłonności mgr inż. Aneta Szymajda
doktorantka; Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
WI/WB-IIŚ/7/21 2021-2022
Ochrona i gospodarowanie zasobami środowiska Polski Pólnocno-Wschodniej dr hab. inż. Piotr Banaszuk prof. PB
(Broniewicz E., Kołos A., Czubaszek R., Kamocki A., Wysocka-Czubaszek A., Bublej J.) – 7 os.
IIŚ/1/2020 2020-2022
Biotechnologiczne wykorzystanie substancji, produktów i odpadów roślinnych w inżynierii i ochronie środowiska dr hab.Grażyna Łaska, prof. PB
(Sienkiewicz A.) – 2 os.
WZ/WB-IIŚ/2/2020 2020-2022
Innowacyjne technologie obróbki i przetwarzania surowców oraz produktów rolno-spożywczych dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB
(Hejft R., Wiater J., Piekut J., Joka M., Krasowska M., Kowczyk-Sadowy M., Siegień G., Dąbrowski W., Miastkowski K. ) – 10 os.
WZ/WB-IIŚ/3/2020 2020-2022
Katedra Wodociągów i Kanalizacji
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Badania i modelowanie w systemach wodno-kanalizacyjnych i gospodarce odpadami dr hab. inż. Izabela Bartkowska, prof. PB (Dzienis, Hurynovich, Tałałaj, Dawidowicz, Andraka, Biedka, Gwoździej-Mazur, Walery, Kazimierowicz, Kruszyński, Trebicka) – 12 osób WZ/WB-IIŚ/ /2022 2022-2024
Instyt Nauk Leśnych
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Wielofunkcyjne wykorzystanie zasobów leśnych w zmieniających się uwarunkowaniach naukowych, technicznych, społecznych i przyrodniczych dr inż. Aleh Morozau prof. PB WZ/WB-INL/2/2021 Od 2021
Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej i funkcji lasu w warunkach współczesnych zmian klimatu i społecznych oczekiwań wobec leśnictwa dr inż. Dan Wołkowycki WZ/WB/-INL/3/2021 Od 2021
Szkoła doktorska
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Cykliczny moduł sprężystości jako miara sztywności gruntów wzmacnianych mgr inż. Patryk Dobrzycki WI/WB-IIL/6/2020 2020-2022
Badania mikroklimatu powietrza wewnętrznego i jego wpływ na zawilgocenie przegród w obiektach zabytkowych mgr inż. Piotr Koda WI/WB-IIL/8/2020 2020–2022
Wpływ właściwości lepko-sprężystych asfaltów modyfikowanych na wybrane cechy techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej hałaśliwości mgr inż. Roman Pacholak WI/WB-IIL/10/2020 2020-2022
Analiza stanów deformacyjno-naprężeniowych elementów żelbetowych wykonanych na innowacyjnym kruszywie lekkim uzyskanym w procesie przetwarzania poprodukcyjnych odpadów sztucznych mgr inż. Kevin Bujnarowski WI/WB-IIL/1/2021 2021-2023
Badania degradacji konstrukcji żelbetowych w technologii wielkiej płyty z wykorzystaniem metod nieniszczących i niszczących mgr inż. Maciej Wardach WI/WB-IIL/2/2021 2021-2023
Model obliczeniowy zachowania się oświetleniowych słupów kompozytowych GFRP poddanych obciążeniom statycznym mmgr inż. Filip Broniewicz WI/WB-IIL/5/2022 2022-2023
Wpływ kruszywa grubego na jasność górnych warstw nawierzchni drogowych mgr inż. Dominik Grzyb WI/WB-IIL/6/2022 2022-2024
Model oceny nośności spawanych połączeń konstrukcji kratowych z kształtowników zamkniętych i ceowników. Analiza, walidacja doświadczalna i zalecenia do projektowania mgr inż. Szymon Lubas WI/WB-IIL/7/2022 2022-2024
Badania degradacji konstrukcji drewnianych z wykorzystaniem metod nieniszczących i niszczących mmgr inż. Kamil Zimiński WI/WB-IIL/9/2022 2022-2024
Projektowanie uniwersalne w architekturze krajobrazu – dostępność obiektów architektury krajobrazu mgr inż. Kamil Rawski WI/WB-IIL/8/2022 2022

Dorobek naukowy pracowników WBiNŚ w załączeniu:Dorobek naukowy – ALEPH

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.