WBiNŚ

Projekty badawcze

Tematy projektów badawczych pracowników WBNŚ dotyczą ważnych i aktualnych problemów budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, wnoszą nowe elementy zarówno w aspektach teoretycznych, jak też ukierunkowane są na opracowanie i wdrożenie nowych technologii do przemysłu.
Świadectwem jakości Wydziału w obszarze naukowo-badawczym jest przyznana w wyniku ostatniej parametrycznej oceny działalności jednostki za lata 2013-2016, kategoria naukowa A.
Wymiernym efektem prac naukowo-badawczych są awanse pracowników i zdobywanie przez nich kolejnych stopni i tytułów, liczne patenty, wdrożenia wyników badań naukowych i ich aplikacje do przemysłu, jak również publikacje naukowe i udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Kierunki badań realizowane przez pracowników odzwierciedlają priorytety działań zawartych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku”, „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski 2025r, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.


Projekty badawcze na WBiIŚ PB w roku 2018:
 
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Badanie zależności między aktywnością przeciwdrobnoustrojową a prooksydacyjną ekstraktów z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych dr M. Kalinowska
Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
G/WBiIS/1/2014 2014-2018
Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych pod wpływem kompleksowania metalami Prof. W. Lewandowski
Katedra Chemii Biologii i Biotechnologii
G/WBiIS/1/2015 2015-2018
Badania wpływu wybranych metali na zmianę właściwości antyoksydacyjnych związków naturalnych występujących
w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego
Prof. W. Lewandowski
Katedra Chemii Biologii i Biotechnologii
G/WBiIS/1/2016 2016-2019
Dynamika składników nawozowych w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym z biogazowni rolniczej dr Agnieszka Wysocka – Czubaszek
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
G/WBiIS/1/2017 2017-2018

Projekty Badań Stosowanych finansowane przez NCBiR w roku 2018:
 
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Innowacyjne hybrydowe zbrojenie kompozytowe FRP do konstrukcji infrastrukturalnych o podwyższonej trwałości dr. hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
PBS/WBiIŚ/1/2015 2015-2018

Prace służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018:
 
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Wpływ technologii wykonania kolumn na ich nośność mgr I.Chmielewska
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
MB/WBiIŚ/1/15 2015-2018
Wytwarzanie paliw stałych z odpadów poprodukcyjnych mgr M.Dołżyńska
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
W/WBiIŚ/1/16 2016-2018
Określenie technologii, parametrów i właściwości ścieków z przemysłu sodowego mgr A.Gołub
doktorant; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
MB/WBiIŚ/1/17 2017-2018
Badania kalibracyjne modelu łącznika służącego do projektowania przepon z blach trapezowych mgr M.Gryniewicz doktorant; Katedra Konstrukcji Budowlanych
i Architektury
MB/WBiIŚ/2/17 2017-2018
Zagrożenia związane z występowaniem pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptospridium i Giardia w ściekach pochodzących z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości ich zniszczenia mgr E.Hawrylik doktorantka; Katedra Chemii, Biologii
i Biotechnologii
MB/WBiIŚ/3/17 2017-2018
Kompleksowy recykling konstrukcji żelbetowych mgr K. Kalinowska-Wichrowska
Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
MB/WBiIŚ/4/17 2017-2018
Ocena możliwości aktywacji złóż filtracyjnych do odżelaziania i odmanganiania wody podziemnej mgr A. Kisło doktorantka; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska MB/WBiIŚ/3/16 2016-2018
Produkcja biogazu z mikroalg w procesie fermentacji metanowej mgr P. Kondzior
doktorant; Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
MB/WBiIŚ/5/17 2017-2018
Badania doświadczalne oceny nośności spoin w połączeniach z kształtowników zamkniętych mgr P. Milewski
doktorant; Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
MB/WBiIŚ/5/16 2016-2018
Określenie charakterystyki termicznej panelu ściennego do chłodzenia powierzchniowego mgr D.Nikołajuk
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
MB/WBiIŚ/7/17 2017-2018
Prognozowanie wskaźników ekonomicznych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków z użyciem oprogramowania komputerowego mgr K.Oszczapińska doktorantka; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska MB/WBiIŚ/8/17 2017-2018
Badanie wpływu fal ultradźwiękowych na parametry osadów ściekowych mgr Sz.Skarżyński doktorant; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska MB/WBiIŚ/10/17 2017-2019
Badania nad wpływem rodzaju zewnętrznego źródła węgla na zmiany frakcji ChZT w procesie denitryfikacji mgr J. Smyk doktorantka; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska MB/WBiIŚ/9/16 2016-2018
Zagadnienie przestrzenności i złożoności bryły w modelowaniu konstrukcji murowych obiektów zabytkowych mgr M. Szkobodziński doktorant; Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji MB/WBiIŚ/12/17 2017-2018
Wykorzystanie niskopułapowych zobrazowań z kamery niemetrycznej umieszczonej na bezzałogowej platformie lotniczej w ocenie potencjału solarnego mgr M. Targoński doktorant; Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska MB/WBiIŚ/13/16 2016-2018
Ocena możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji gruntów miejskich mgr U. Wydro
Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
MB/WBiIŚ/14/17 2017-2018
Wpływ warunków gruntowo-wodnych na szczelność składowisk odpadów komunalnych mgr M. Wysocka Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji MB/WBiIŚ/15/17 2017-2019
Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków mleczarskich mgr R.Żyłka doktorant; Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska MB/WBiIŚ/17/17 2017-2019


Prace statutowe realizowane na WBiIŚ PB w roku 2018:
 
Tytuł Kierownik pracy Numer Termin realizacji
Badania nad zastosowaniem wybranych materiałów, preparatów organicznych i mineralnych w biotechnologii, inżynierii środowiska, budownictwie i technologii żywności dr hab. Renata Świsłocka
Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
S/WBiIŚ/3/17 2017-2021
Teoretyczne i doświadczalne modelowanie pracy elementów i układów konstrukcyjnych dr hab. inż. Jolanta Prusiel
Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
S/WBiIŚ/2/17 2017-2020
Analizy wielowymiarowe w zagadnieniach interakcyjnych i etapowych mechaniki konstrukcji budowlanych prof. C. Miedziałowski
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
S/WBiIŚ/1/18 2018-2021
Ocena parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów w aspekcie ich uziarnienia
i zagęszczenia
prof. nzw. K. Zabielska-Adamska
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
S/WBiIŚ/2/18 2018-2022
Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu Polski północno-wschodniej prof.nzw. P. Banaszuk
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
S/WBiIŚ/1/17 2017-2021
Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych i gospodarki odpadami dr hab. inż. Izabela Bartkowska
Katedra Technologii
i Systemów Inżynierii Środowiska
S/WBiIŚ/2/14 2014-2018
Zaawansowane technologie ochrony i oczyszczania wód oraz unieszkodliwiania odpadów prof. Józefa Wiater
Katedra Technologii
i Systemów Inżynierii Środowiska
S/WBiIŚ/3/14 2014-2018
Badania i symulacja energooszczędnych systemów ogrzewczo-wentylacyjnych oraz środowiska przebywania człowieka prof. M. Żukowski
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
S/WBiIŚ/4/14 2014-2018
Kształtowanie elementów infrastruktury drogowej w aspekcie ich trwałości, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska i kosztów realizacji prof.nzw. W. Gardziejczyk
Katedra Budownictwa
i Inżynierii Drogowej
S/WBiIŚ/1/15 2015-2019
Innowacyjne technologie zagęszczania, spalania, zgazowania i obróbki materiałów rolno-spożywczych dr hab. S.Obidziński
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
S/WBiIŚ/2/15 2015-2019
Analiza oddziaływania korzystnych i szkodliwych mikroorganizmów na środowisko dr hab. Andrzej Butarewicz
Katedra Chemii, Biologii
i Biotechnologii
S/WBiIŚ/3/15 2015-2018
Kształtowanie właściwości materiałów budowlanych dr inż. Edyta Pawluczuk
Katedra Budownictwa
i Inżynierii Drogowej
S/WBiIŚ/1/16 2016-2020
Tożsamość krajobrazu Podlasia dr D. Gawryluk
Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury
S/WBiIŚ/2/16 2016-2019
Analiza wpływu czynników fizyko-technicznych, klimatycznych i ekonomicznych na optymalne rozwiązania budynków energooszczędnych prof. W. Jezierski
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
S/WBiIŚ/3/16 2016-2018
Analizy wybranych problemów w gospodarce i inżynierii przestrzennej prof.nzw. Edwin Koźniewski
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
S/WBiIŚ/4/16 2016-2018
Metabolity wtórne jako naturalne substancje roślinne – ich właściwości farmaceutyczne oraz zastosowanie i wdrożenie do produkcji leków prof.nzw. G.Łaska
Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
S/WBiIŚ/5/16 2016-2020

Dorobek naukowy pracowników WBiIŚ w załączeniu:

Dorobek naukowy – ALEPH


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.