WBiNŚ

Koła naukowe

Studencie Koła Naukowe działające na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

LP. NAZWA KOŁA NAUKOWEGO OPIEKUN
1. Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dr inż. Krystyna Rauba
2. Studenckie Koło Naukowe „Ciepłownik” dr inż. Anna Werner-Juszczuk
3. Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC dr inż. Marta Wasilewska
4. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska dr inż. Piotr Ofman
5. Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor” dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska
dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB
6. Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB
7. Koło Naukowe ROLKA dr inż. Magdalena Joka Yildiz
8. Koło Nauk Przyrodniczych „Helisa” dr hab. inż. Grzegorz Świderski

mgr inż. Ewelina Gołębiewska

9. Koło Naukowe CON-KRECIK prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk,
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
10. Koło Naukowe Leśników PB dr hab. inż. Aleh Marozau, prof. PB
dr Dan Wołkowycki
11. Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem dr inż. Sławomir Snarski
12. Koło Naukowe „Sylwan” dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB
13. Koło Naukowe „BIMowo” dr inż. Jakub Popławski
14. Koło Naukowe „BioTech” dr hab. inż. Elżbieta Wołejko, prof. PB
dr hab. Agata Trypuć
dr inż. Urszula Wydro
15. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu „Przestrzeń zieleni” dr inż. arch. Wojciech Matys
mgr inż. arch. Marta Baum
16. Koło Naukowe Rysunku i Malarstwa ARTchitektura dr inż. arch. Kamil Rawski
mgr Elżbieta Orzechowska-Klimowicz
17. Koło Młodych PZITS prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko
18. Koło Młodych PZITB dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel, prof. PB

Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczość jest kołem działającym od wielu lat dzięki wielkiemu wkładowi i zaangażowaniu dotychczasowego Opiekuna dr hab. Jerzego Obolewicza. Obecnie pieczę nad nim sprawuje dr inż. Krystyna Rauba. Od lat zrzesza ono studentów chcących zaznajomić się z podstawami zasad funkcjonowania Zakładów i firm budowlanych. Celem koła naukowego Przedsiębiorczość jest rozbudzanie w studentach własnych zainteresowań oraz zarażanie nimi innych, poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim. Koło organizuje spotkania naukowe , jak również „wycieczki dydaktyczne” do wielu przedsiębiorstw. Oprócz tego studenci mogą uczestniczyć w webinariach i konferencjach oraz publikować swoje prace. Dzięki członkostwu studenci mogą nabyć kontakty z ludźmi związanymi z branżą, co otwiera drogę do znacznie łatwiejszego uzyskania wymarzonej pracy. Działalność Koła zawsze oparta była i jest na wymianie doświadczeń na linii opiekun-studenci-przedstawiciele firm.


Studenckie Koło Naukowe „Ciepłownik”

Studenckie Koła Naukowego „Ciepłownik” jest kołem działającym od września 2008 r. Jego założycielami byli : dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk i dr inż. Andrzej Gajewski. Obecnie opiekunem jest dr inż. Anna Werner-Juszczuk. Celem „Ciepłownika” jest pomoc studentom Inżynierii Środowiska w odnalezieniu się na rynku pracy z wiedzą teoretyczną popartą stosownym doświadczeniem. Służyć ma temu pogłębianie wiedzy z zakresu sieci i central cieplnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz mniejszych obiegów chłodniczych, wspieranie studenckiej mobilność oraz zapoznawanie z najnowszymi metodami projektowymi i technologiami. Koło realizuje to poprzez organizowanie: spotkań z projektantami, kierownikami przedsiębiorstw instalacyjnych, inżynierami odpowiedzialnymi za eksploatację instalacji lub sieci sanitarnych; seminariów; wycieczek, podczas których studenci zapoznają się z eksploatowanymi instalacjami lub sieciami, obiektami posiadających skomplikowane lub interesujące pod względem inżynierskim rozwiązania technologiczne albo zakładów produkujących najnowsze urządzenia i osprzęt instalacyjny. . Opiekunowie „Ciepłownika” okazują wsparcie dla inicjatyw studenckich, organizacji różnych form działalności Koła; pośredniczą w kontaktach między członkami Koła a władzami Uczelni, przedstawicielami firm lub instytucji działających w obrębie tematyki badawczej oraz udzielają merytorycznej pomocy w doborze tematyki realizowanej przez „Ciepłownika”. Prace studentów wykonane w ramach koła naukowego otrzymały wyróżnienia: w konkursie StRuNa i w XII Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników.


Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC

Studencie Koło Naukowe DROGOWIEC istniej od 1996 roku, a jego założycielem była dr inż. Bożenna A. Kierus – Gogacz. Obecnie opiekunem jest dr inż. Marta Wasilewska. Głównym celem Koła jest udoskonalanie oraz zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. Swoją wiedzę studenci starają się poszerzać poprzez uczestnictwo w pracach zleconych na rzecz przemysłu, szkoleniach, konferencjach i seminariach naukowo-technicznych. Studenci mają możliwość brać czynny udział przy organizacji wydarzeń, które dotyczą wdrażania nowych technologii, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz problematyką ochrony środowiska w projektowaniu infrastruktury drogowej. W ramach działalności członkowie Koła zorganizowali dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, Forum Pracodawców „Młody inżynier przyszłością Podlasia” oraz 20 wypraw naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych. Studenci odwiedzili takie kraje jak Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy. Podczas wypraw studenci mogą zapoznać się z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami układów komunikacyjnych, w innych krajach, jak również odwiedzić europejskie uczelnie techniczne, laboratoria drogowe, wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych, pracownie projektowe i szereg miejsc, gdzie dzieją się ważne i ciekawe rzeczy związane z drogownictwem. Dzięki firmie Budimex SA i Strabag Sp. z o. o. studenci uczestniczą w wakacyjnych praktykach na budowach dróg w całym kraju.. Dużym sukcesem było trzykrotne zdobycie I miejsca w konkursie ,,Przyszłość dróg należy do ciebie – nie myśl szablonowo” w 2013, 2014 i 2016 roku i I miejsca za referat na Międzynarodowej Konferencji ,,Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych” 2018 oraz III miejsca w Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu ,,Kokonat” 2017. Od 2018 roku studenci przy współpracy z Politechniką Lubelską, Politechniką Gdańska i Politechniką Rzeszowską oraz Orlen Asfalt Sp. z o.o. są zaangażowani w Latający Uniwersytet Drogowy, który ma na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego.


Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska jest najstarszym kołem naukowym, jakie funkcjonuje na Wydziale. Zostało ono założone 4 czerwca 1982 roku. Przez okres działalności Koła Naukowego, jego rozwój wspierali między innymi: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzbicki, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski, dr inż. Joanna Dolecka, dr inż. Elżbieta Grygorczuk – Petersons, dr inż. Bohdan Ptoszek, dr inż. Janusz Dolecki, dr hab. inż. Dariusz Boruszko, prof. PB, dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. PB, dr hab. Janina Piekutin, prof. PB oraz dr inż. Lech Magrel. Obecnie opiekunem Koła jest dr inż. Piotr Ofman. W Kole Naukowym zrzeszeni są studenci kierunków biotechnologia i inżynieria środowiska oraz doktoranci realizujący prace badawcze w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W ramach działalności Koła Naukowego prowadzone są prace badawcze obejmujące szeroko rozumianą problematykę gospodarki wodno-ściekowej, technologii wody i ścieków oraz monitoringu środowiska. Poruszana tematyka badawcza przyczynia się do rozwoju współpracy z przemysłem oraz uzupełnieniu i rozszerzeniu wiedzy, którą studenci zdobywają w ramach zajęć dydaktycznych. Dodatkowo Koło Naukowe organizuje obozy oraz spotkania integracyjne, w ramach których studenci mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami związanymi z tematyką poruszaną w ramach działalności Koła. Członkowie Koła Naukowego mają możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz wyjazdach studyjnych do przedsiębiorstw branżowych.


Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor”

Studenckie Koło Naukowe Konstruktor jest organizacją studencką o charakterze naukowo-badawczym. Opiekunem koła jest dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska i dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB. „Konstruktor” zrzesza studentów zainteresowanych tematyką budownictwa, głównie w specjalizacji konstrukcyjnej. SKN ,,Konstruktor” prowadzi współpracę z przedsiębiorstwami branżowymi, dzięki czemu studenci mogą zwiedzać zakłady produkcyjne oraz budowy. Koło organizuje szkolenia, konkursy oraz konferencje o tematyce ogólnobudowlanej.
Cyklicznie organizowanym wydarzeniem przez członków koła jest Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych, gdzie drużyny z całej Polski rywalizują ze sobą, budując drewniane mosty o rozpiętości 3,5m. W konkursie jednym z najważniejszych kryteriów jest obciążenie, które zdoła przenieść konstrukcja oraz współczynniki ekonomiczne. Konkurs jest również połączony z konferencją o tematyce ogólnobudowlanej, gdzie wszyscy uczestnicy oraz osoby zainteresowane mogą wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
Członkowie koła również startują w konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktualnie członkowie koła są zwycięzcami konkursów mostów papierowych organizowanych przez studentów z Politechniki Gdańskiej, mostów drewnianych organizowanych przez SKN Konstruktor oraz mostów stalowych organizowanych przez studentów z Tallinn University of Technology. Koło sukcesywnie się rozwija startując w nadarzających się podobnych wydarzeniach.
Sukcesy odniesione przez koło podczas wyjazdów, zwracają uwagę firm branży budowlanej, które chętnie nas wspierają, co w późniejszym czasie skutkuje licznymi ofertami pracy.


Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych

Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych działa od maja 2015 roku. Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB. Zakres działalności naukowo-badawczej Koła obejmuje dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, w tym biologii sanitarnej, toksykologii i biotechnologii oraz nauk pokrewnych. Celem koła jest stworzenie możliwości współpracy między przedsiębiorstwami, a społecznością akademicką oraz umożliwienie transferu zdobytej wiedzy przez studentów do przemysłu. Prace realizowane przez członków koła przyczyniają się do podniesienia poziomu naukowego, a głównym priorytetem tych projektów jest zachowanie starań o dobro środowiska naturalnego. Koło realizuje różne projekty naukowe, m.in. skonstruowanie i udoskonalanie fotobioreaktora rurowego do hodowli glonów, organizuje wykłady i spotkania tematyczne oraz warsztaty z obsługi aparatury i urządzeń laboratoryjnych. Koło wspiera studentów i jego członków w prowadzeniu badań i publikacji naukowych oraz sprzyja studenckim inicjatywom. Do działalności Koła Naukowego należy również organizacja wyjazdów dydaktycznych, np. do biogazowi, browarów, oczyszczalni ścieków i laboratoriów przemysłowych. Członkowie koła biorą czynny udział w wielu wydarzeniach i warsztatach popularyzujących wiedzę o naukach przyrodniczych oraz promujących uczelnię i wydział. Prace Koła Naukowego biorą udział również w wielu konkursach ogólnopolskich i regionalnych, w których często są wyróżniane, np. „Technotalent”, „StRuNa”, „EKOinnowatorzy”.


Koło Naukowe ROLKA

Koło Naukowe ROLKA (Rolnicze Koło Akademickie) powstało z inicjatywy pracowników Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska we wrześniu 2015 roku. Opiekunem koła był dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB. Obecnie opiekę nad KN ROLKA sprawuje dr inż. Magdalena Joka. Celem działalności Koła jest rozwój zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter ROLKA od początku swojej działalności cieszy się dużą popularnością, a brak ścisłych reguł czasowych spotkań i możliwość obrania indywidualnej ścieżki badawczej wpływa na uzyskiwanie coraz większej ilości rezultatów w postaci artykułów naukowych i referatów wygłaszanych przez studentów na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do głównych ścieżek badawczych KN ROLKA należą: analiza jakościowa wysokoprzetworzonych produktów spożywczych, ocena mikrobiologiczna nawozów organicznych, produktów spożywczych, badania żywności przy zastosowaniu nowoczesnych technik instrumentalnych: spektroskopii UV-Vis, skaningowej kalorymetrii różnicowej, ocena właściwości prozdrowotnych ziół i miodów, analiza tekstury produktów spożywczych, technologia produkcji granulatów paszowych i opałowych, analiza termiczna substancji stałych (DSC, TGA), alternatywne metody wykorzystania opadów rolno-spożywczych oraz ocena produktów procesów enzymatycznych.


Koło Nauk Przyrodniczych „Helisa”

Studenckie Koło Naukowe Helisa powstało w maju 2015 roku z inicjatywy Studentów Biotechnologii oraz pracowników Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Grzegorz Świderski. Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy studentów Wydziału, rozwój naukowy oraz promocja. Od początku działalności studenci Koła angażują się w przygotowania Podlaskiego Festiwalu Nauki oraz prowadzą interesujące pokazy z aktywnym udziałem publiczności w ramach Festiwalu. Członkowie Koła Helisa aktywnie uczestniczą w pracach badawczych, których rezultatem są liczne artykuły naukowe publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główne tematy badawcze prowadzone w ramach Koła Helisa to: analiza właściwości fizykochemicznych i antyoksydacyjnych związków pochodzenia naturalnego, badania wpływu metali na właściwości fizykochemiczne i biologiczne związków pochodzenia naturalnego, badania nad poszukiwaniem nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym i antyoksydacyjnym. Badania produktów pochodzenia naturalnego oraz ekstrakcja substancji czynnych z produktów roślinnych.


Koło Naukowe CON-KRECIK

Opiekunami Studenckiego Koła Naukowego „CON-KRECIK” są prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk i dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. Koło działa od października 2021 roku. Zakres działania koła obejmuje zagadnienia związane z technologią betonu, materiałów budowlanych, prefabrykacją, wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie. Studenci należący do organizacji pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności w zakresie nowoczesnych materiałów budowlanych, a także recyklingu konstrukcji budowlanych. Członkowie działający w kole są zapoznawani z aktualnymi potrzebami rynkowymi, a także sposobami stosowania nietradycyjnych technologii przyjaznych środowisku. Poza własnymi projektami i realizacją badań m.in. nad wytworzeniem innowacyjnego materiału budowlanego, studenci uczestniczą także w działaniach naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział i nawiązują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Studenci działający w Kole specjalizują się w ocenie właściwości fizyczno-mechanicznych kompozytów cementowych i bezcementowych. Działalność koła pozwala również zapoznawać się nowoczesnymi metodami i technikami oraz zasadami obsługi nowoczesnej aparatury w laboratoriach, np. uczestniczą przy wykonywaniu badań strukturalnych tj. mikroskopia skaningowa. Studenci z sukcesami uczestniczą również w ogólnopolskich konferencjach i warsztatach naukowych, które pozwalają na wymianę doświadczeń i prezentacje dotychczasowych osiągnięć koła.


Koło Naukowe Leśników ZWL PB

Koło Naukowe Leśników powstało z inicjatywy studentów w marcu 2010 r. Opiekunami koła są dr inż. Aleh Marozau, prof. PB oraz dr Dan Wołkowycki. Celem koła jest realizacja wszelkich projektów pogłębiających wiedzę oraz zwiększających kompetencje członków w zakresach nauk przyrodniczo-leśnych. Interdyscyplinarność Koła pozwala na rozwój indywidualnych pasji studentów w wielu dziedzinach, takich jak botanika czy zoologia. Regularny kontakt z ekspertami z Instytutu Nauk Leśnych PB pozwala na realizację obranych przez KN Leśników przedsięwzięć i stale stwarza nowe możliwości rozwoju poprzez udział w konferencjach, sympozjach, wyjazdach czy projektach naukowych. Członkowie KN Leśników zorganizowali oraz uczestniczyli w licznych wydarzeniach, wśród których znalazły się m.in.: organizacja III Studenckiego Spotkania Naukowego o zasięgu międzynarodowym, akcja „Woda jest z lasu”, podczas której studenci budowali tamy zatrzymujące wodę w lesie czy uczestniczyli w zbiorze nasion jodły z plantacji zachowawczej i późniejszym siewie ich na terenie szkółki Nadleśnictwa Hajnówka.


Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem

Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem powstało w 2006 roku. Opiekunem Koła Naukowego jest dr inż. Sławomir J. Snarski. Celem działalności Koła jest umożliwienie jej członkom oraz sympatykom pogłębienia wiedzy z szeroko rozumianego gospodarowania środowiskiem. Koło prowadzi szeroką współpracę z instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem środowiskiem, a w szczególności z Lasami Państwowymi i samorządami lokalnymi. W ramach koła prowadzone są analizy organizacji i zarządzania w lasach państwowych i prywatnych. Członkowie koła uczestniczą w cyklicznych akcjach sadzenia lasów organizowanych przez współpracujące nadleśnictwa. Główne obszary działalności naukowej członków koła to: organizacja i zarządzanie w lasach państwowych, gospodarowanie funduszem leśnym, nadzór nad lasami prywatnymi i jego efekty, finansowanie zadań środowiskowych funduszami europejskimi.


Koło Naukowe „Sylwan”

Studenckie Koło Naukowe ,,Sylwan” zostało utworzone w czerwcu 2017 roku. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB. Głównym celem działalności koła naukowego jest rozwój jego członków poprzez rozbudzanie zainteresowań naukowych, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Członkowie koła postawili sobie za cel: rozwijanie działalności naukowej z zakresu leśnictwa, prowadzenie prac naukowo-badawczych, organizowanie spotkań terenowych o tematyce leśnej oraz wyjazdów do ośrodków naukowych, organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach oraz konferencjach naukowych, publikowanie najciekawszych osiągnięć pracy Koła w czasopismach i monografiach.


Koło Młodych przy PZITS

Koło Młodych przy PZITS działa od wiosny 2011 roku. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko. Celem koła jest stworzenie możliwości współpracy między przedsiębiorstwami branżowymi, a społecznością akademicką oraz umożliwienie transferu zdobytej wiedzy przez studentów do gałęzi przemysłu związanych z szeroko rozumianą inżynierią środowiska. Koło Młodych PZITS od początku swojej działalności zajęło się organizacją Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwalają na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Ponadto Koło Młodych PZITS bierze czynny udział w zadaniach realizowany przez Oddział PZITS W Białymstoku takich jak: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia.


Koło Młodych przy PZITB

Koło Młodych przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KM PZITB), jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów, techników oraz studentów. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB. Członkowie koła zajmują się problematyką budowlaną. Koło działa w ścisłej współpracy z białostockim oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Podstawowymi celami Koła są: rozwój naukowo-organizacyjny społeczności inżynierskiej i technicznej, integracja i budowanie pozytywnych relacji wśród środowiska młodych inżynierów i techników oraz szerzenie wiedzy o problemach budownictwa. Koło organizuje prelekcji, seminaria tematyczne, wycieczki na place budowy, zakłady prefabrykacji czy do biur projektowych. Ponadto członkowie koła uczestniczą w konferencjach, zjazdach i szkoleniach.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.