WBiIŚ

Kierunki studiów I stopnia

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – kształtowanie terenów zieleni

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu, zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną oraz specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych i technicznych, współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna podstawowe zagadnienia biotechnologiczne, istotne dla ochrony środowiska oraz przemysłu. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych z zastosowaniem biochemicznych i biofizycznych zjawisk. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują bioprocesy, np. przemysł chemiczny, spożywczy i pokrewnych, w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne i biochemiczne oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.

Specjalność: biotechnologia w inżynierii środowiska

Program studiów zapewnia gruntowną wiedzę dotyczącą projektowania oraz sterowania zintegrowanymi procesami biotechnologicznymi, biochemicznymi i biofizycznymi na potrzeby unieszkodliwiania zanieczyszczeń środowiska, szczególnie z wykorzystaniem mikroorganizmów i ich komponentów komórkowych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także planowaniem, administracją i zarządzaniem w tej dziedzinie.

Specjalność: biotechnologia przemysłowa

Program studiów zapewnia przygotowanie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu oraz w nowoczesnych laboratoriach stanowiących zaplecze badawcze biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz nowoczesnej aparatury.

 

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: realizowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, właściwości oraz doboru i stosowania materiałów budowlanych; doboru i stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Ponadto jest przygotowany do wspólnego działania przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz przy organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu procesu realizacji wszystkich budynków i obiektów budowlanych.

Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą. Zna podstawy biznesu i zarządzania przydatne przy zakładaniu i kierowaniu własną firmą. Ma fachową wiedzę niezbędną do prowadzenia działalność w zakresie rzemiosł budowlanych.

Absolwent ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po spełnieniu wymagań ustawowych. Włada językiem obcym na poziomie biegłości B2 oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej w ramach wybranej ścieżki dyplomowania realizując oryginalny moduł przedmiotów dyplomowania wraz z pracą dyplomową inżynierską w trakcie VI i VII semestru studiów. Oferta obejmuje trzy ścieżki dyplomowania na studiach stacjonarnych i dwie na niestacjonarnych:

Studia stacjonarne:

konstrukcje budowlane

budownictwo drogowe

budownictwo pasywne

Studia niestacjonarne

budownictwo ogólne

konstrukcje budowlane

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne – kierunek międzynarodowy prowadzony w języku angielskim

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów i instalacji inżynierskich, kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych i instalatorskich. Jest przygotowany do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, z uwzględnieniem podstawowych instalacji budowlanych. Ponadto jest przygotowany do wspólnego działania przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz przy organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu procesu realizacji wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. Ma wiedzę i kompetencje związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji inżynierskich: wodociągowo-kanalizacyjnych, grzewczych, oraz gazowych. Ponadto ma podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, ciepłownictwa, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów.

Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i konstrukcji budowlanych, zakładach recyklingu konstrukcji budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą. Zna podstawy biznesu i zarządzania przydatne przy zakładaniu i kierowaniu własną firmą. Ma fachową wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie rzemiosł budowlanych.

Absolwent, po spełnieniu pozostałych wymagań ustawowych, ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z budownictwem i inżynierią środowiska.

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej niezbędnej do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Absolwenci tego kierunku zdobędą wykształcenie o charakterze szeroko profilowanym. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwi nabycie na studiach umiejętności pozwalające na analizy teoretyczno – doświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, jak również pozwoli na wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo – analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych zarówno w jednostkach ochrony zdrowia, jak i ochrony środowiska.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają ochronę zdrowia i środowiska. Kształcenie na tym kierunku umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów inżynierii procesowej z zakresu medycyny i ochrony środowiska oraz w zakresie konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska, związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi: samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów praktycznych związanych z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, jak również eksploatacją urządzeń ochrony zdrowia, praca w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji w ochronie środowiska i ochronie zdrowia, prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

Absolwenci inżynierii procesowej w ochronie zdrowia i środowiska uzyskują wiedzę z zakresu: elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno- -pomiarowej. Są przygotowani do pracy w zapleczu technicznym służby zdrowia i ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-ego stopnia Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna otrzymuje dyplom ukończenia studiów inżynierskich, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, opisanych w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.). Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.poz.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.).

Zgodnie ze standardami kształcenia MNiSW absolwent posiada specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Absolwent dysponuje umiejętnościami w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie.

Program studiów inżynierskich obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: agrotechnologia, technologie w rolnictwie, maszynoznawstwo rolnicze, leśne i przetwórstwa spożywczego, mechanizacja zbioru płodów rolnych, pojazdy rolnicze i leśne, eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych, inżynieria procesowa, technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, biochemia żywności i produktów naturalnych,.

Uzyskanie dyplomu inżynieria na kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW” oraz „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. Absolwent jest przygotowany do realizacji rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – urządzenia i instalacje sanitarne

Absolwent uzyskuje wiedzę i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji inżynierii i ochrony środowiska. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących kształtowaniu i ochronie środowiska. Absolwent studiów jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.