WBiIŚ

Kierunki studiów II stopnia

Studia magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – projektowanie i urządzanie krajobrazu

Wymagane kwalifikacje i kompetencje do kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów na kierunku Architektura Krajobrazu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura krajobrazu musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:

– umiejętność odwzorowywania przestrzeni z wykorzystaniem metod tradycyjnych i komputerowych: rysunkowych, graficznych, modelowania, modelowania 3D,

– umiejętność posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi przy sporządzaniu szkiców sytuacyjnych i dokumentacyjnych oraz planów i map tematycznych na potrzeby własnych    opracowań projektowych,

– umiejętność analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych kształtujących powierzchnię ziemi a także strukturę szaty roślinnej i krajobrazu przy użyciu odpowiednich metod badawczych,

– umiejętność wykonania inwentaryzacji, oceny i waloryzacji szaty roślinnej, siedlisk oraz obiektów architektonicznych występujących na wskazanym obszarze,

– umiejętność projektowania określonych, nieskomplikowanych kompozycji przestrzennych odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka,

– umiejętność dokonania doboru gatunków roślin według zadanego klucza (stylistycznego, funkcjonalnego, środowiskowego) oraz sporządzić wytyczne dotyczące ich uprawy, nawożenia i    pielęgnowania,

– umiejętność sporządzenia opracowania projektowego zlokalizowanego w środowisku historycznym, w tym rewaloryzacji historycznych założeń parkowo-ogrodowych,

– umiejętność sporządzenia kompletnego opracowania projektowego obiektu architektury krajobrazu, wraz z opisem technicznym, przedmiarem i kosztorysem oraz harmonogramem prac.

Wymienione kompetencje mogą być nabyte na drodze formalnej, związanej z ukończeniem studiów I stopnia lub nieformalnej. Kompetencje nabyte w sposób nieformalny będą podlegały weryfikacji przez jednostkę prowadzącą studia w formie egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jeżeli uzupełnienie tych braków może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Powinien integrować wiedzę z tych obszarów oraz stosować podejście systemowe w projektowaniu i urządzaniu obiektów architektury krajobrazu. Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty przyrodnicze, historyczne, artystyczne, społeczne i ekonomiczne, projektować złożone obiekty architektury krajobrazu oraz realizować tego typu projekty używając odpowiednich metod, technik i narzędzi. Posiada umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

– kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;

– kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz

– kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich.

Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.

Studia magisterskie, 1,5 roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność – biotechnologia w przetwórstwie rolno-spożywczym

Wymagane kwalifikacje i kompetencje do kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów na kierunku Biotechnologia:

Kandydat na studia II stopnia kierunku Biotechnologia powinien być absolwentem studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia lub pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera, który posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu biotechnologii. Jest przygotowany do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Posiada wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej i biotechnologii w inżynierii środowiska, modelowania biosystemów, prawa i etyki. Zna także podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiazywaniu prostych zadań inżynierskich w biotechnologii przemysłowej, a także biotechnologii w inżynierii środowiska związanej z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, powietrza oraz utylizacją osadów ściekowych i odpadów.

Kandydat na studia II stopnia na kierunku biotechnologia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich I stopnia:

– umiejętność wykorzystywania poznanych metod analitycznych i eksperymentalnych oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania systemów i technologii stosowanych w biotechnologii,

– umiejętność stosowania podstawowych technik analitycznych w zakresie chemii, biologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,

– umiejętność dokonywania identyfikacji i sformułowania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych z zakresu biotechnologii,

– umiejętność aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz kierowania zespołami ludzkimi ze świadomością odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadania.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Studia magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Wymagane kwalifikacje i kompetencje do kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów na kierunku Budownictwo.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku budownictwo musi posiadać kwalifikacje I stopnia, a w szczególności następujące kompetencje:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych budownictwa oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu budownictwa
 • ma wiedzę z zakresu chemii, umożliwiającą zrozumienie podstaw chemicznych właściwości i budowy materiałów budowlanych
 • potrafi odczytywać ze zrozumieniem rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić odpowiednią graficzną dokumentację projektową,
 • potrafi przyjąć odpowiednie modele obliczeniowe i wykonać analizę statyczną prostych konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
 • potrafi poprawnie wybrać i zastosować narzędzia do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, wymiarowania i konstruowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych i zespolonych,
 • ma podstawową wiedzę na temat analizy, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i infrastruktury transportu drogowego, budownictwa mostowego,
 • zna podstawy fizyki budowli oraz rozumie zjawiska dotyczące transferu ciepła i migracji wilgoci w obiektach budowlanych,
 • potrafi dokonać wyboru i poprawnie zastosować materiały i wyroby budowlane,
 • potrafi sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót budowlanych,
 • potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe i organizacyjne w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia u kandydata braków kompetencyjnych może on być przyjęty na studia II stopnia, jeśli ich uzupełnienie może być zrealizowane przez zaliczenie brakujących kompetencji w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy przygotowującej do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych z zakresu budownictwa oraz uczestniczenia w badaniach związanych z przemysłem budowlanym i produkcją budowlaną. Absolwent może podjąć pracę w biurach konstrukcyjno-projektowych, jednostkach inwestorskich i wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa. Jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Może podjąć studia III stopnia (doktoranckie).

Specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent zdobywa umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji metalowych, żelbetowych i sprężonych, drewnianych i będących ustrojami nośnymi budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, infrastruktury komunalnej i innych obiektów inżynierskich takich jak: kominy, zbiorniki, silosy, mosty, budowle podziemne itp. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu teorii konstrukcji, komputerowego wspomagania projektowania, organizacji i zarządzania procesami budowlanymi oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ma wiedzę w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji, technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, a także oceny trwałości konstrukcji. Jest przygotowany do pracy w zespołach projektujących, realizujących i nadzorujących obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie może pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją budowlaną.

Specjalność: budownictwo komunikacyjne (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnego projektowania dróg, ulic i skrzyżowań oraz obiektów mostowych, ich eksploatacji i utrzymania. Jest przygotowany do nadzorowania robót budowlanych, kierowania nimi, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w zakresie budownictwa drogowego i ogólnego. Absolwent ma wiedzę w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie materiałów i technologii do budowy i utrzymania obiektów drogowych. Zna techniki badania i monitorowania stanu technicznego dróg, autostrad i obiektów mostowych. Jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin w zakresie planowania układów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, projektowania mostów, budowli podziemnych i linii kolejowych. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, budownictwa ogólnego, produkujących materiały budowlane, biurach projektowych, zarządach dróg i ulic.

Specjalność: realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwent uzyskuje kompetencje z zakresu projektowania złożonych konstrukcji betonowych i metalowych oraz zaawansowanych procesów technologicznych. Jest przygotowany do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Zna metody oceny efektywności inwestycji modernizacyjnych i analiz ekonomicznych inwestycji oraz zagadnienia związane z realizacją, utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych. Zna zasady projektowania obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia inwestycji, organizowania produkcji elementów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów budowlanych, kierowania działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej oraz nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych, zakładach produkujących materiały budowlane i elementy prefabrykowane, przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, biurach projektowych, instytucjach administrujących obiekty budowlane oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Studia magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych, których braki kompetencyjne wynikające z różnic programowych nie przekraczają 30 punktów ECTS.

Kandydaci na studia II stopnia powinni posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

Kandydaci na studia II stopnia powinni posiadać w szczególności następujące kompetencje:

 • niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i statystyki, umożliwiające stosowanie odpowiednich narzędzi w formułowaniu i rozwiązywaniu różnych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów przyrodniczych;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem wymagań poszczególnych form zagospodarowania;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej, a także z zakresu planowania systemów transportowych i towarzyszących im obiektów obsługi transportu;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania danych geoprzestrzennych oraz stosowania podstawowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Powyższe kompetencje powinny wynikać przede wszystkim z ukończenia studiów I. stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna (inżynierskich lub licencjackich), przy czym w przypadku ukończenia studiów licencjackich wymagane jest uzupełnienie braków kompetencyjnych, wynikających z różnic programowych, w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.

Absolwent posiada kwalifikacje do opracowywania dokumentów planistycznych, konstruowania wizji rozwoju i strategii przekształcania jednostek przestrzennych, sporządzania programów podwyższania konkurencyjności jednostek administracyjnych oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, pracowniach projektowych, instytucjach, agencjach i firmach związanych z gospodarką przestrzenną itp.

Specjalność: gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent tej specjalności dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu znajomości rynków nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, katastru i powszechnej taksacji nieruchomości oraz korzystania z funduszy pomocowych i dopłat UE.

Specjalność: planowanie terenów otwartych

Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu ruralistyki, tzn. projektowania, kształtowania i zagospodarowania krajobrazu otwartego, czyli zarówno krajobrazu wiejskiego, jak też przedmieść i otwartych terenów wypoczynkowych.

Studia magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna i kierunków pokrewnych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna musi posiadać kwalifikacje inżynierskie I stopnia oraz posiadać następujące, niezbędne kompetencje:

– posiadać specjalistyczną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej,

– dysponować umiejętnościami w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle   rolno- spożywczym i leśnictwie,

– znać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w agrotechnologii,

– jest przygotowana do posługiwania się szeroką wiedzą i umiejętnościami z zakresu: maszynoznawstwa rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego, mechanizacji zbioru płodów rolnych,   pojazdów rolniczych i leśnych, eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych, inżynierii procesowej, technologii żywności, bezpieczeństwa żywności, biochemii żywności i produktów   naturalnych.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do wykonywania zaawansowanych zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie przetwórstwa surowców i produktów rolno-spożywczych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, a także zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających w procesach produkcyjnych tej branży. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze rolno – spożywczym, który jest jednym z największych działów gospodarki, obejmuje wytwarzanie środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz handlu maszynami rolniczymi, szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych, branżowych instytutach naukowo-badawczych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia magisterskie, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej.

Absolwent po ukończeniu II stopnia inżynierii środowiska może ubiegać się o:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takim jak.: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia.

Specjalnośćwodociągi i kanalizacje (studia stacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.

Specjalnośćsieci i systemy sanitarne (studia niestacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, wodociągów i kanalizacji. Daje również podstawowe przygotowanie w zakresie sieci i systemów sanitarnych stosowanych w budownictwie i gospodarce przestrzennej.

Specjalnośćogrzewnictwo i wentylacja (studia stacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.

Specjalnośćadvanced technologies in environmental engineering (studia stacjonarne)

Studia prowadzone w języku angielskim.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego, problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.

Absolwent inżynierii środowiska jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej, jednostkach ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich, w instytucjach naukowo-badawczych w szkolnictwie średnim i wyższym, jest przygotowany również do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Jest przygotowany do pracy w pracowniach instalatorskich biur projektów oraz w przedsiębiorstwach wykonawczych z branży inżynierii środowiska.

 

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje do kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz posiadać następujące, niezbędne kompetencje:

– umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu inżynierii środowiska, w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska;

– umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych prowadzących do oceny jakości elementów środowiska i skuteczności procesów technologicznych;

– umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska;

– umiejętność wyboru odpowiednich materiałów stosowanych w inżynierii środowiska;

– umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania;

– umiejętność zaprojektowania, zgodnie z zadaną specyfikacją, prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, typowych dla inżynierii środowiska, przy zastosowaniu właściwych metod, technik i narzędzi projektowych;

– umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska;

– rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

– posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenia zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje do kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska musi posiadać kwalifikację I stopnia oraz posiadać następujące, niezbędne kompetencje:

– umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu inżynierii środowiska, w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska;

– umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska;

– umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania;

– umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska;

– rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

– posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenia zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.