WBiNŚ

Przewodnik dla studentów I roku

Studentko, Studencie,

Przed Tobą okres, który wiele osób określa jako najlepszy w życiu. Pragniemy gorąco powitać Cię na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Aktualne informacje dotyczące kształcenia na PB będą zamieszczone na stronach uczelni i wydziału.
 

Zaloguj się do systemu USOSweb, poznaj dostępne opcje i skonfiguruj swoje konto. W szczególności sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej. Wpisany adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do korespondencji z dziekanatem, może być również wykorzystywany przez prowadzących zajęcia. W USOSweb zaznacz, że się zapoznałeś ze ślubowaniem. Jest to warunek,
aby stać się studentem Politechniki Białostockiej i odebrać legitymację studencką w dziekanacie WBiNŚ.
Zapoznaj się z regulaminem studiów.
W celu dostarczenia zaświadczenia od lekarza z Medycyny Pracy oraz po odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej i podpisania immatrykulacji, tj. aktu przyjęcia w poczet studentów Politechniki Białostockiej zgłoś się do dziekanatu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się w poniedziałek, 3 października 2022 roku.
Od pierwszego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczne, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Sprawdź numery grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych, do których jesteś przypisana/przypisany, można je odczytać w systemie USOS po zalogowaniu się na indywidualne konto oraz w dziekanacie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, pok. nr 10,11,12,13.

Godziny pracy Dziekanatu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Jest to elektroniczny system, w którym studenci sprawdzają swoje oceny wystawione przez nauczycieli oraz mogą oceniać prowadzenie zajęć w ankietach studenckich.

Znajdują się tu również opisy zajęć wraz z kryteriami ich zaliczenia oraz podstawowa literatura zawarta w katalogu przedmiotów.

Logując się do usosweb.pb.edu.pl/ należy użyć identyfikatora (PESEL) i hasła ustalonego podczas rekrutacji w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Dostępna jest także aplikacja Mobilny USOS PB.

Politechnika Białostocka oferuje studentom pomoc finansową:
– stypendia socjalne,
– stypendia Rektora
– stypendia dla osób niepełnosprawnych
– zapomogi

Finanse i stypendia

Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

zdjęcie przedstawiające prof. zw. dr hab. inż. Michała Bołtryka

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

ul. Wiejska 45E, pokój 32


Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia kierunki: BUD, GP, BIM i AK

zdjęcie przedstawiające dr inż. Małgorzatę Lelusz

dr inż. Małgorzata A. Lelusz

ul. Wiejska 45E, pokój 15


Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia kierunki: IŚ, BT, IRS, L, EC

zdjęcie przedstawiające dr hab. Jolantę Piekut, prof. PB

dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB

ul. Wiejska 45E, pokój 15


Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

zdjęcie przedstawiające dr inż. Katarzynę Kalinowska-Wichrowska

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska

ul. Wiejska 45E, pokój 15


Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu

zdjęcie przedstawiające prof. dr hab. inż. Władysława Gardziejczyka

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk

ul. Wiejska 45E, pokój 224


Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Energetyki

prof.dr hab.inż.Katarzynę Ignatowicz

ul. Wiejska 45E, pokój 118A


Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych

zdjęcie przedstawiające prof. dr hab. inż. Sławomira Bakiera

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

ul. Wiejska 45E, pokój 118A


Nie wiesz, gdzie znajduje się laboratorium, w którym masz zajęcia, sala wykładowa na wydziale, czy najbliższy punkt ksero?

Zainstaluj w telefonie aplikację Zonifero i odnajdź się w budynkach uczelni.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Plan Wydziału

Zachęcamy do korzystania z Biblioteki Politechniki Białostockiej, która mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.
To budynek przy skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej.

Jak zapisać się do biblioteki i otrzymać kartę biblioteczną studenta PB?
Zapisy do biblioteki

 1. Koło Naukowe „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
 2. Studenckie Koło Naukowe „CIEPŁOWNIK”
 3. Studenckie Koło Naukowe „DROGOWIEC”
 4. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
 5. Studenckie Koło Naukowe „KONSTRUKTOR”
 6. Studenckie Koło Naukowe Biologów Sanitarnych
 7. Koło Naukowe „ROLKA”
 8. Koło Nauk Przyrodniczych „Helisa”
 9. Koło Naukowe „CON-KRECIK”
 10. Koło Naukowe Leśników PB
 11. Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem
 12. Koło Naukowe „Sylwan”
 13. Koło Naukowe „BIMowo”
 14. Koło Naukowe „BioTech”
 15. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu „Przestrzeń zieleni”
 16. Koło Naukowe Rysunku i Malarstwa ARTchitektura
 17. Koło Młodych PZITS
 18. Koło Młodych PZITB
Na europejskich uczelniach obowiązuje system punktowy ECTS. Każdy przedmiot, w zależności od liczby godzin przeznaczonej na jego realizację, posiada przyporządkowaną liczbę punktów ECTS, sumującą się do 30 w skali całego semestru.
Zaliczony przedmiot oznacza przyznanie za niego wszystkich możliwych ECTS, natomiast niezaliczenie powoduje stratę tych punktów, którą odrobić należy w następnym roku, powtarzając przedmiot (tzw. „warunek”).
Aby ukończyć studia, wymagane jest odrobienie wszystkich długów punktowych ze wszystkich semestrów do czasu obrony pracy dyplomowej.
Więcej informacji przedstawione zostanie na szkoleniu z praw i obowiązków studenta, prowadzonym na początku roku akademickiego przez Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej.

Najprostsza odpowiedź brzmi: wszyscy studenci PB. Samorząd zrzeszony jest w różne organy i komisje, których celem jest bycie pomostem między studentami a władzami uczelni, pomagając w działaniu całej Politechnice Białostockiej.

Samorząd Studentów broni również interesów studenckich i z chęcią odpowie na wszystkie Wasze pytania. Zapraszamy również do kontaktu i zapoznania się z działaniami SSPB na stronie www.facebook.com/SamorzadStudentowPB.

Biuro Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku znajduje się w pokoju WB-117.

Oprogranowanie i pomoc IT na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego bezprzewodowego dostępu do internetu.

Potencjał badawczo-rozwojowy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

 1. Absolutorium – posiadanie zaliczonych wszystkich przedmiotów w toku studiów i możliwość podejścia do obrony dyplomu.
 2. Absolwent – osoba, która zaliczyła wszystkie semestry studiów, obroniła pracę dyplomową i jest szczęśliwym posiadaczem dyplomu.
 3. Adiunkt – jedno ze stanowisk pracowników akademickich. Pośrednie pomiędzy asystentem i profesorem.
 4. Akademik – miejsce zamieszkania studentów zamiejscowych, jedna z tańszych lokum dla żaka.
 5. Akadera – lokalna rozgłośnia radiowa, bezcenne źródło dobrej muzyki i informacji o zbliżających się imprezach.
 6. Ankiety studenckie – to Twoja opinia o prowadzących przedmioty, którą powinieneś wystawić co semestr. Piłeczka po Twojej stronie 🙂
 7. Asystent – jedno ze stanowisk pracowników akademickich, od tego stanowiska rozpoczyna się karierę naukową.
 8. Aula – największe pomieszczenia na wydziale, miejsce intensywnego zdobywania wiedzy; na WBiNŚ znajdują się 3 aule (Aula A – II piętro budynku A, Aula B – na parterze budynku B, Aula C – w części InnoEkoTech).
 9. Ćwiczenia – to podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Służą pogłębieniu zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach.
 10. Doktor habilitowany – najwyższy stopień naukowy, uzyskany po obronie pracy habilitacyjnej. Zwracajcie się do nich “Pani/e Profesorze”. Najczęściej są Profesorami PB.
 11. Doktor – stopień naukowy nadawany osobom, które obroniły prace doktorskie.
 12. Drzwi otwarte (dni otwarte) – akcja promocyjna uczelni, dająca szansę poznania kampusu oraz specyfiki studiów na konkretnych kierunkach.
 13. Dyplomant – student, który jest w trakcie realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej.
 14. Dziekan – Szef Wydziału.
 15. Dziekanat Wydziału – Panie, które wiedzą, co się dzieje w sprawach studenckich i mają zawsze rację.
 16. Eduroam – uczelniana sieć internetowa, z której za darmo korzystają studenci i pracownicy PB. Jej użytkownicy mogą z niej korzystać nie tylko w Polsce, ale i na wielu uczelniach na całym świecie.
 17. Efekty uczenia się – określają, co wiesz, potrafisz i umiesz robić po skończeniu studiów.
 18. Egzamin – forma zaliczenia końcowego przedmiotu. Jak zdasz wszystkie egzaminy i uzyskasz wszystkie zaliczenia czeka Cię kolejny semestr studiowania. Powodzenia! 🙂
 19. Egzamin dyplomowy – egzamin, który jest częścią obrony pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Oprócz prezentacji swojej pracy i dyskusji nad nią, będziesz musiał odpowiedzieć na pytania egzaminacyjne z wybranych zagadnień poruszanych w toku studiów.
 20. Erasmus – europejski program, dzięki któremu możesz wyjechać i studiować jeden lub dwa semestry na uczelni zagranicznej.
 21. Godziny rektorskie – godziny wolne od zajęć ogłoszone oficjalną decyzją Rektora. Informacji o nich szukajcie na stronie Wydziału i Uczelni.
 22. Harmonogram roku akademickiego – wykaz ważnych dat i terminów obowiązujący w bieżącym roku akademickim, np. terminy sesji, przerw świątecznych itd.
 23. Immatrykulacja – uroczysty akt przyjęcia pierwszoroczniaków w poczet studentów Uczelni.
 24. Inauguracja – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.
 25. Indeks – dawniej dzienniczek ocen studenta, teraz wszystkie swoje oceny znajdziesz w systemie USOS.
 26. Inżynier – tytułu zawodowy nadawany przez wyższą uczelnię techniczną po ukończeniu studiów inżynierskich (I stopnia) i obronie pracy inżynierskiej.
 27. Jego Magnificencja Rektor – najważniejsze stanowisko na Uczelni. Rektor sprawuje władzę na Uczelni, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni.
 28. Juwenalia – ogólnouczelniana impreza studencka, UWAGA: wtedy nie ma zajęć;)
 29. Katedra – jednostka organizacyjna Wydziału.
 30. Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Studia na uczelni prowadzone są w ramach kierunku studiów. Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni albo łącznie przez kilka takich jednostek.
 31. Kolokwium – (potocznie ”kolos”) pisemna forma sprawdzenia wiedzy studenta.
 32. Koło naukowe – ciekawa działalność poza zajęciami, uczestnicząc w kołach studenci pogłębiają wiedzę i doświadczenie, prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach, organizują szkolenia i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, kultury, polityki.
 33. Laboratorium – miejsce, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne, zawsze jest ciekawie. Również forma zajęć dydaktycznych ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. Z tego powodu zaliczenie laboratorium wymaga najczęściej pełnej frekwencji na zajęciach.
 34. Legitymacja studencka – dokument potwierdzający, że jesteś studentem. Dzięki niemu masz zniżki w wielu miejscach, np. w komunikacji publicznej. Nie zgub!
 35. Lektor – nauczyciel akademicki od języków obcych.
 36. Lektorat – zajęcia z języka obcego.
 37. Licencjat – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów I stopnia po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej; tytuł ten oznacza posiadanie wykształcenia wyższego.
 38. Magister – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.
 39. Opiekun roku – nauczyciel akademicki sprawujący pieczę nad Waszym rocznikiem, do którego zawsze możecie się zwrócić o pomoc zanim zwrócicie się do Prodziekana.
 40. Organizacje studenckie – organizacje zrzeszające studentów o wspólnych zainteresowaniach. Możesz w nich poznać nowych ludzi, zwiedzić nowe miejsca i nauczyć się ciekawych umiejętności.
 41. Otrzęsiny – oficjalne przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa połączona z żartobliwymi konkursami, którą urządzają studenci starszych roczników.
 42. Pracownia specjalistyczna – zajęcia podobne do ćwiczeń i zajęć projektowych, łącząca te dwie formy.
 43. Prodziekan – prawa ręka Dziekana, rozwiązują trudne sprawy na Wydziale (np. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – sprawy studenckie).
 44. Profesor PB – stanowisko nadane przez senat Politechniki Białostockiej za osiągniecia naukowe i dydaktyczne.
 45. Profesor – tytuł nadany przez Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
 46. Projekt – jedna z form zajęć dydaktycznych, na których realizujesz zadanie projektowe.
 47. Prorektor – prawa ręka Rektora. Najważniejszy dla kandydata i studenta jest prorektor ds. studenckich, to u niego można składać wszelkiego rodzaju podania związane ze studiami.
 48. Przedmiot obieralny/wybieralny – przedmiot, który można wybrać z wielu opcji, ale bez przesady, zwykle są 2 🙂
 49. Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia. Jeśli zbyt dużo ich nie zaliczycie na danym semestrze Uczelnia wychodzi z założenia, że nie wyrobicie się z pracą w przyszłym roku i nie da Wam możliwości zapisania się na kolejny rok studiów bez poprawienia niezaliczonych przedmiotów.
 50. Rektorat – miejsce pracy Rektora i Prorektorów.
 51. Rok akademicki – okres 9 miesięcy, w którym chodzisz na uczelnię, studiujesz i zaliczasz poszczególne przedmioty. Składa się z 2 semestrów, a każdy semestr z 15 tygodni zajęć.
 52. Samorząd studencki – oficjalna reprezentacja studentów na Wydziale i Uczelni. Ludzie do zadań specjalnych, dbają o interesy studentów na Wydziale.
 53. Semestr – okres zajęć dydaktycznych.
 54. Seminarium – zajęcia, na których opowiadasz o swojej pracy dyplomowej i dowiadujesz się jak ją przygotować i poprawnie zredagować.
 55. Sesja poprawkowa: dodatkowy termin egzaminów dla osób, które nie przystąpiły lub nie zdały egzaminów w terminie podstawowym
 56. Sesja – czas kiedy kończą się zajęcia i musisz wykazać się wiedzą, którą zdobyłeś w czasie semestru. To czas finalnych egzaminów i zaliczeń. Prawdopodobnie zbliża się, gdy populacja studentów przed punktem ksero zwiększa się z każdym tygodniem.
 57. Studia I stopnia – studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie lub studia licencjackie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.
 58. Studia II stopnia – studia drugiego stopnia (studia magisterskie) studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego. Studia magisterskie uzupełniające przeznaczone są dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź w innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu.
 59. Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni. Zajęcia odbywają się w weekendy i są płatne.
 60. Studia podyplomowe – dodatkowa forma studiów dla absolwentów studiów I lub II stopnia. Możecie na nich poszerzyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.
 61. Studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
 62. Studium – W-Fu lub Języków Obcych.
 63. Stypendium – pieniądze, które zawsze się przydadzą i lepiej mieć niż nie mieć.
 64. System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – wszystkie dane o Twoich ocenach i realizowanych przedmiotach.Widzisz je Ty, Prowadzący zajęcia i Panie z Dziekanatu.
 65. Wejściówka – krótki sprawdzian wiedzy na początku zajęć, bywa stresująca.
 66. Wydział – jednostka organizacyjna Uczelni.
 67. Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy prowadzony w formie monologu wykładowcy. Tu przekazywana jest wiedza, która jest uszczegóławiana na ćwiczeniach. Wkład kończy się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną.
 68. Zaliczenie – potwierdzenie zdania wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Pamiętaj, na studiach zaliczenie oznacza ocenę 3 i wyższą.
 69. Zerówka-termin zerowy zaliczenia/egzaminu – prowadzący zajęcia może dopuścić studentów do zaliczenia zajęć wykładowych we wcześniejszym terminie po spełnieniu pewnych warunków (obecność na wykładach, odpowiednio wysoka ocena z ćwiczeń itd.). Niepisaną zasadą jest, że nie dostaniesz oceny niedostatecznej! Najwyżej spróbujesz jeszcze raz.

Dostęp do systemów informatycznych Uczelni możliwy jest dopiero po zakończeniu czynności administracyjnych w Dziekanacie, najczęściej jest to ostatni tydzień września.

Systemy udostępnione dla studentów Politechniki Białostockiej zostały omówione poniżej.

 Pierwszą i najistotniejszą czynnością nowoprzyjętego studenta jest zatwierdzenie ślubowania. Odbywa się to w systemie USOSweb. Dopiero wówczas nabywane są pełne prawa studenckie i dostęp do uczelnianych systemów informatycznych, w tym do platform kształcenia zdalnego.

Jak zatwierdzić ślubowanie

Ślubowanie zatwierdzane jest w systemie USOSweb Politechniki Białostockiej podczas pierwszej próby logowania na stronie https://usosweb.pb.edu.pl.

 USOSweb

Jest to elektroniczny system, w którym studenci sprawdzają swoje oceny wystawione przez nauczycieli oraz mogą oceniać prowadzenie zajęć w ankietach studenckich. Znajdują się tu również opisy zajęć wraz z kryteriami ich zaliczenia oraz podstawowa literatura zawarta w katalogu przedmiotów.

Do logowania do systemu USOSweb (https://usosweb.pb.edu.pl) należy użyć adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz hasła, które zostało wygenerowane przez dziekanat. Jeżeli hasło jeszcze nie zostało przekazane można użyć funkcji „Ustaw nowe hasło”.

Szczegółowy opis logowania dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/LogowanieDoUSOSweb

UWAGA! Jeżeli dokonałeś zmiany konta w systemie USOSweb to właśnie to nowe konto powinno być używane do resetowania hasła lub logowania.

 Mobilny USOS PB

Usos jest dostępny również w wersji na smarfony. Mobilny USOS PB to aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej, dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych PB (tzw. konto CAS).

Mobilny USOS PB jest darmowy i dostępny pod adresem:

Android: Mobilny USOS PB_Android

iOS: Mobilny USOS PB_iOS

Szczegółowe informacje dot. aplikacji znajdują się na stronie: Mobilny USOS na PB

 

Zonifero, czyli jak nie zgubić się na PB

Zonifero to wirtualna mapa, która ułatwia poruszanie się po Politechnice Białostockiej. Nie wiesz, gdzie znajduje się laboratorium, w którym masz zajęcia, sala wykładowa na wydziale? Dzięki Zonifero znajdziesz pomieszczenia, dziekanat i wykładowców.

Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem android oraz na iOs.

Uwaga! Logując się do aplikacji, wpisz PolitechnikaBialostocka jako nazwę organizacji.

Szczegółowe informacje dot. logowania znajdują się na stronie Zonifero na PB

 Platformy kształcenia zdalnego

Uczelnia udostępnia studentom 3 platformy do kształcenia zdalnego. Zgodnie z komunikatem (Komunikat dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym) Dziekani każdego z wydziałów decydują, z której platformy w danym roku akademickim będą korzystali studenci.

 Wszyscy studenci Politechniki Białostockiej otrzymują dostęp do Office 365 (office.com), gdzie dostępna jest m.in. studencka skrzynka pocztowa, służąca do oficjalnej komunikacji z Uczelnią. Dane do logowania dla pierwszoroczniaków rozpoczynających studia stacjonarne I stopnia zostaną przesłane na adres mejlowy, podany podczas rekrutacji.

Dane do logowania dla osób rozpoczynających studia zostaną przesłane na adres mejlowy, podany podczas rekrutacji.

Szczegółowe informacje dot. Office 365 znajdują się na stronie: Office365 w PB

 Podczas logowania na platformę CKZ (ckz.pb.edu.pl) należy użyć adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz hasła, które zostało wygenerowane przez dziekanat. Jeżeli hasło jeszcze nie zostało przekazane, można użyć funkcji „Ustaw nowe hasło”.

Szczegółowe informacje dot. CKZ znajdują się na stronie: CKZ w PB

 Podczas logowania na platformę Moodle (moodle.uci.pb.edu.pl) należy użyć adresu e-mail używanego w trakcie rekrutacji oraz hasła, które zostało wygenerowane przez dziekanat. Jeżeli hasło jeszcze nie zostało, przekazane można użyć funkcji „Ustaw nowe hasło”.

 Masz problem z logowaniem?

W przypadku problemów z logowaniem lub z użytkowaniem platform należy wysłać wiadomość na adres:

 • USOSweb: usosweb@uci.pb.edu.pl
 • CKZ: eduportal@ckz.pb.edu.pl
 • Office365: office365@uci.pb.edu.pl
  Najczęściej spotykane problemy z logowaniem zostały opisane na stronie suportu firmy Microsoft: http://bit.ly/ProlemyZLogowaniemDoOffice365
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.