WBiNŚ

Politechnika uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki

08-10-2021

Uroczystość odbyła się z udziałem gości i przedstawicieli społeczności akademickiej

 

7 października 2021 r. Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki. – Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy – powiedziała prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego.

W listopadzie 2020 roku Senat Politechniki Białostockiej zatwierdził „Strategię rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z przedłużeniem do 2030 roku”. Dokument nadaje kierunek rozwoju uczelni w zakresie badań naukowych i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co istotne, w opracowanie założeń strategicznych włączyły się wszystkie komisje senackie, a dzięki temu – przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uczelni.

Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy. Określenie społecznie pożądanej wizji rozwoju Uczelni stanowi proces, który realizujemy w sposób przemyślany i co warto podkreślić, na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Nasze działania mają bowiem charakter partycypacyjny. W pracę nad pogłębieniem strategii rozwoju zaangażowani zostali studenci, doktoranci, kadra akademicka, wszyscy pracownicy, a także instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca wszystkich tych osób jest kluczowa w umacnianiu i rozbudowywaniu potencjału Uczelni – mówiła Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

W swoim wystąpieniu Rektor przybliżyła osiągnięcia studentów i naukowców Politechniki Białostockiej, które miały miejsce w ostatnim roku. Wśród nich liczne projekty badawczo-rozwojowe i naukowe, a także inicjatywy podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym, m.in. otwarcie innowacyjnego Laboratorium Smart Education 4.0 na Wydziale Mechanicznym.

Przypomniała też sukcesy uczelni w wymiarze międzynarodowym. To m.in. podpisanie umowy oraz rozpoczęcie kształcenia studentów chińskich w ramach International School of Engineering – unikalnego, wspólnego przedsięwzięcia Tianjin Chengjian University, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Białostockiej. Nasza uczelnia pozyskała też finansowanie na realizację kolejnych projektów międzynarodowych w ramach konkursów: Partnerstwa Strategiczne Erasmus+, EDUKACJA FRSE i NAWA.

Pomimo ograniczeń nasza Uczelnia utrzymała wysoki poziom zainteresowania przyjazdami studentów w ramach Programu Erasmus+ – podkreślała Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Dowodem na to jest drugie miejsce Politechniki Białostockiej w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 pod względem liczby studentów przyjeżdżających na uczelnię w ramach wymian studenckich w stosunku do ogólnej liczby studentów.

Rektor zwróciła uwagę na inny międzynarodowy projekt, w którego realizację włączyła się Politechnika Białostocka.

Właśnie trwa wystawa światowa EXPO 2020. Województwo Podlaskie jako pierwsze prezentuje się w pawilonie polskim z wystawą Xylopolis. Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent, Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Na jego bazie, studenci Wydziału Architektury naszej Uczelni przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Jako Partner przedsięwzięcia wnieśliśmy do jego realizacji kreatywność, nowoczesną technologię i wiedzę ekspertów. Realizacja Xylopolis w praktyce dowodzi, że kadra naukowa i nasi studenci są przygotowani do projektowania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem natury – mówiła Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnika Białostocka zamierza kontynuować i rozwijać koncepcję Xylopolis po zakończeniu wystawy.

Przed nami nowa perspektywa unijna i pomysł na to, żeby całą wystawę i ideę Xylopolis zaadoptować na Politechnice Białostockiej – powiedział w swoim wystąpieniu Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Wśród najważniejszych i najbliższych zadań na przyszłość Rektor wymieniła ewaluację dziesięciu uczelnianych dyscyplin naukowych, modernizację systemu ERP w ramach dalszej informatyzacji uczelni, a także zakończenie termomodernizacji jej najstarszych obiektów. Podkreśliła też, że Politechnika Białostocka bliska jest realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczego. Uczelnia zbudowała solidne fundamenty współpracy regionalnej i krajowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kolejnym wyzwaniem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami.

Pani Rektor podkreśliła, że priorytetem dla władz uczelni było i jest utrzymanie wysokiej jakości i efektywności procesu edukacji, także w warunkach pandemicznych. U progu nowego roku akademickiego życzyła pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Białostockiej, ale także – za pośrednictwem przedstawicieli szkół wyższych i osób obecnych na uroczystości –wszystkim instytucjom współpracującym z naszą Uczelnią, by był to rok pomyślny, obfitujący w liczne sukcesy i radosne wydarzenia, które pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy.

W tegorocznej inauguracji na Politechnice Białostockiej udział wzięli m.in. dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego; Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP; Bohdan Józef Paszkowski – wojewoda podlaski; Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski; Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego. Wśród uczestników uroczystości byli przedstawiciele duchowieństwa, na czele z Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. dr. Józefem Guzdkiem i ks. dr. Piotrem Pietkiewiczem, reprezentantem Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Na Politechnice Białostockiej gościliśmy także posłów na Sejm RP, przedstawicieli władz samorządowych, rektorów i prorektorów innych uczelni. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Rady Politechniki Białostockiej, byli rektorzy uczelni oraz przedstawicieli firm, które jako członkowie rad przedsiębiorców wspierają Politechnikę w kształceniu studentów. Wśród zgromadzonych w Auli Dużej nie zabrakło także tych, którzy na Politechnice Białostockiej rozpoczynają swoją edukację: studentów, doktorantów, studentów zagranicznych oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Gościem honorowym uroczystości był profesor Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Odpowiednią dać rzeczy miarę”.

List gratulacyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego skierował do władz i studentów Politechniki premier Mateusz Morawiecki.

Życzę Państwu, aby nowy rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Białostockiej był dla studentów rozpoczynających kształcenie początkiem fascynującego spotkania z nauką i nowym środowiskiem, a dla starszych roczników, wykładowców i pracowników naukowych czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań oraz odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które będą służyły polskiej nauce i nam wszystkim. Wierzę głęboko, że zaangażowanie uczelni w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze służy realizacji jej misji w duchu konstytucyjnej zasady dobra wspólnego – czytamy w liście premiera.

Wiceminister dr Tomasz Rzymkowski pogratulował Politechnice Białostockiej licznych osiągnięć, wyróżniających uczelnię na arenie krajowej i międzynarodowej. Podkreślił, że w procedowanej obecnie nowelizacji budżetu państwa, zwiększono nakłady na szkolnictwo wyższe aż o 1 miliard złotych. Zapowiedział też szczególne wsparcie dla uczelni o charakterze technicznym.

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza dla szkolnictwa wyższego o charakterze ścisłym, technicznym, jest dla Ministerstwa Edukacji i Nauki rzeczą niezwykle ważną. Mamy świadomość tego, że humanistyka jest ważna, ale przez minione lata uczelnie o charakterze technicznym, politechniki, nie były w wystarczający sposób wspierane. Dlatego będziemy je wspierać – mówił dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji.

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński zaznaczył, że każdemu nowemu rozpoczęciu roku akademickiego powinna towarzyszyć radość i entuzjazm poznawczy, wynikający z tego, że na nowo możemy zdobywać i dzielić się wiedzą. W tym roku ta radość jest podwójna, bo znów możemy spotykać się bezpośrednio i stacjonarnie. Dlatego poseł Zieliński życzył społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej intensywnego nadrabiania deficytów w relacjach między członkami wspólnoty akademickiej oraz odwagi w odkrywaniu świata i proponowaniu innowacji i projektów, które będą służyły mieszkańcom regionu i kraju.

Nasz region dynamicznie się zmienia, przybywa nam wiele zadań. Dlatego cieszę się, że rozwój nauki oraz Politechniki Białostockiej jest inspirowany potrzebami mieszkańców regionu i funkcjonujących tu przedsiębiorstw. Oby ta współpraca dalej harmonijnie się rozwijała – mówił w swoim wystąpieniu Bohdan Józef Paszkowski, wojewoda podlaski.

Podczas inauguracji gościliśmy marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego oraz przewodniczącego sejmiku Bogusława Dębskiego.

Politechnika Białostocka jest najstarszą uczelnią w regionie. Zaczynaliście Państwo od wykładów prowadzonych w skromnych pomieszczeniach. Dzięki pracy kilku pokoleń uczelnianej społeczności jesteście symbolem nowoczesności i marką na akademickiej mapie Polski – mówił marszałek.– Dowodem na spełnienie przez Politechnikę Białostocką misji edukacyjnej, naukowej i społecznej jest rzesza ludzi studiujących właśnie na tej uczelni.

Marszałek podkreślił też, że Politechnika jest wybierana chętnie przez studentów ze względu na znakomitą kadrę naukową, nowoczesną bazę dydaktyczną i wysoki poziom nauczania.

Po uroczystej immatrykulacji studentów, przedstawicieli pierwszego roku studiów, oraz nowego rocznika doktorantów Szkoły Doktorskiej PB, w gronie społeczności akademickiej PB zostali powitani studenci zagraniczni oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Następnie głos zabrali Przewodniczący Parlamentu Studentów PB inż. Jakub Pruszyński, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Grochowski i Przewodniczący Samorządu Doktorantów PB mgr inż. Piotr Golonko.

– U naszej uczelni niemożliwe robi się od ręki, a na cuda trzeba poczekać – mówił Jakub Pruszyński, podkreślając, że studenci na Politechnice Białostockiej tworzą kreatywny zespół, który potrafi skutecznie wdrażać w życie swoje pomysły. Zaapelował do studentów pierwszego roku by szukali na studiach sojuszników i pamiętali, że z każdą sprawą mogą zgłosić się do biura Samorządu Studentów PB.

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Grochowski prosił, by pamiętać, że uczelnia to wspólnota ludzi, której większą, istotną część stanowią studenci. Wskazywał trzy drogi, które doprowadzą do większego zainteresowania kandydatów studiami. To stale podnoszona jakość zajęć, monitorowana m.in. wynikami ankiet studenckich, wzmożona działalność studenckich kół naukowych, których projekty popularyzują uczelnię. To także pamięć o absolwentach uczelni i wskazywanie ich wzorów do naśladowania.

Dzięki transmisji online uroczystość mogli śledzić wszyscy członkowie społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. Przekaz na żywo zrealizował uczelniany zespół telewizji PlatonTV. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

 

Obejrzyj relację z inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Białostockiej


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.