WBiNŚ

Strategia działania i rozwoju na lata 2021-2024

  

Strategia

Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

na lata 2021 – 2024

z możliwością przedłużenia do 2030

 

 1. Misja Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

                Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej (WBiNŚ) stawia nacisk na podstawowe wartości uniwersalne oraz ambicje
i harmonijną współpracę swoich pracowników, doktorantów i studentów, tworząc stabilną jednostkę naukowo-dydaktyczną, która stanowi ważny element Politechniki Białostockiej, będącej największą Uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce.

WBiNŚ zapewnia wysokiej jakości kształcenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy, umożliwia prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata oraz realizuje przedsięwzięcia innowacyjne wspomagające przemiany cywilizacyjne i wzbogacanie wielu stref społeczno gospodarczych, w tym kultury, a w szczególności nauki i techniki.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej podejmuje starania, by sprostać wymogom konkurencji i wykorzystać szanse rozwojowe dostępne na rynku globalnym. Sprawne funkcjonowanie jednostki i skuteczna realizacja zamierzonych spójnych celów są skorelowane z ambicjami zawodowymi pracowników, aspiracjami i wymaganiami studentów.

 1. Wizja rozwoju Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

               Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, uczestnicząc w rozwoju nauki i techniki, przyjmuje nadrzędną wartość jaką
jest uczciwość i rzetelność w nauce, sprawiedliwość,  zaangażowanie i zrównoważony rozwój. Wydział kształtuje w swojej społeczności postawy obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji oraz propaguje dobre obyczaje w nauce, przyjmując jednocześnie zasadę wolności nauki. Wydział dąży do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Prowadzi badania naukowe
na najwyższym poziomie krajowym i międzynarodowym oraz utrzymuje bliskie relacje ze środowiskiem zewnętrznym realizując innowacyjne przedsięwzięcia stymulujące przemiany cywilizacyjne, w szczególności udoskonalenia związane z jakością życia codziennego.

 1. Główne cele strategiczne
 2. Wiodący ośrodek naukowy
 3. Nowoczesna jednostka dydaktyczna
 4. Skutecznie zarządzana i przyjazna organizacja
 5. Korzystne relacje z otoczeniem
 6. Cele strategiczne szczegółowe

4.1. Wiodący ośrodek naukowy

Działalność naukowa oraz jej wyniki pozwolą identyfikować Wydział jako jednostkę wiodącą i  rozpoznawalną w kraju i na świecie oraz przyczynią się do wzrostu pozycji jednostki  na mapie Polski i Europy. Realizacja badań naukowych na Wydziale decyduje o rozwoju kadry, jego statusie wśród uczelni technicznych
oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu kształcenia studentów. Komercjalizacja wyników badań naukowych jest potwierdzeniem przedsiębiorczości
i innowacyjności Wydziału.

Cele szczegółowe i działania

1.Utrzymanie i rozwój reprezentowanych dyscyplin naukowych reprezentowanych na WBiNŚ: Inżynierii Lądowej i Transportu, Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki oraz Nauk Leśnych poprzez:

 • zdefiniowanie priorytetowych obszarów badań w każdej z dyscyplin uprawianych na Wydziale;
 • inicjowanie i wspieranie procesu opracowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych w reprezentowanych dziedzinach;
 • uzyskanie minimum kategorii B+ dla dyscyplin prowadzonych na Wydziale;
 • pozyskanie praw doktoryzowania z dyscypliny Nauki Leśne.
 1. Aktywne kształtowanie polityki naukowej:
 • wzmocnienie innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków badań;
 • tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i ich promowanie.

3.Rozwój współpracy ogólnokrajowej i międzynarodowej:

 • monitorowanie potrzeb środowiska gospodarczego w zakresie usług analitycznych i eksperckich;
 • zwiększenie rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych na WBiNŚ na arenie krajowej i międzynarodowej;
 • zwiększenie udziału pracowników Wydziału w krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych;
 • zwiększenie intensywności współpracy w ramach podpisanych umów z partnerami;
 • promowanie wspólnych publikacji w renomowanych czasopismach;
 • zwiększenie udziału badań naukowych ważnych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju;
 • przygotowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających mobilność pracowników Wydziału i doktorantów;
 • wspieranie wizyt studyjnych, staży, w tym typu „post-doc”;
 • wspieranie wizyt naukowych pracowników Wydziału w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych;
 • organizowanie wizyt na Wydziale zagranicznych naukowców.

4.Doskonalenie i rozwijanie systemu finansowego wspierania nauki:

 • zwiększenie liczby projektów badawczo – rozwojowych poprzez efektywne wsparcie i rozwijanie ułatwień w procesie przygotowywania wniosków projektowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez integrację środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;
 • tworzenie sieci kontaktów i organizacja spotkań przedsiębiorców z naukowcami;
 • rozwój programów wspierających publikowanie prac naukowych w prestiżowych czasopismach;
 • wykorzystanie działalności brokerskiej w celu wyszukiwania partnerów biznesowych.

5.Rozwój platformy transferu wiedzy i formowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych:

 • opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozwalających kumulować opinie oraz potrzeby interesariuszy zewnętrznych pomiędzy pracownikami i zespołami badawczymi reprezentowanych dyscyplin;
 • aktywizowanie słuchaczy szkoły doktorskiej do ubiegania się o projekty badawczo-rozwojowe i udział w zespołach badawczych.

6.Poprawa efektywności komercjalizacji wyników badań:

 • rozwój współpracy z partnerami z zagranicy w celu prowadzenia badań międzynarodowych, tworzenie zespołów i konsorcjów badawczych;
 • wyszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji badań wdrożeniowych;
 • włączenie potencjalnych producentów do zespołów badawczych pracujących nad patentami, wzorami użytkowymi;
 • zwiększenie efektywności komercjalizacji i aplikacyjności realizowanych badań.

7.Wsparcie osób działających na rzecz wzrostu wskaźników bibliometrycznych

4.2. Nowoczesna jednostka dydaktyczna

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej zapewnia wysokiej jakości kształcenie przy zrównoważonym i świadomym udziale nauczycieli, studentów i przedstawicieli pracodawców. Nieustannie dostosowuje programy kształcenia do standardów międzynarodowych. Wspiera inicjatywy studenckie – zarówno naukowe, jak i społeczne. Wydział będzie dążył do realizacji celów szczegółowych w dwóch obszarach: Kształcenie oraz Studenci i doktoranci.

4.2.1. Kształcenie

Cele szczegółowe i działania

 1. Nowoczesna, bogata, konkurencyjna oferta dydaktyczna powiązana z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego
 • podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności programów studiów;
 • dostosowanie wszystkich elementów procesu edukacji (programy, metody nauczania, podręczniki itp.) do europejskich standardów;
 • doskonalenie wewnętrznego systemu oceny planów studiów, kadry, dorobku naukowego
  lub praktycznego w celu modernizacji kierunków studiów lub tworzenia nowych;
 • interdyscyplinarne, elastyczne programy studiów oraz indywidualizacja programów studiów;
 • budowanie świadomości znaczenia jakości kształcenia przy udziale nauczycieli, studentów i przedstawicieli pracodawców oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.
 1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez integrację różnych środowisk:
 • zwiększenie udziału wykładowców – specjalistów ze środowiska biznesowo-gospodarczego;
 • angażowanie studentów w działania grup kreatywnych rozwiązujących problemy środowiska biznesowego (przemysłowego);
 • zwiększenie atrakcyjności metod kształcenia oraz wykorzystanie elektronicznych zasobów w dydaktyce zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.
 1. Wykorzystywanie dorobku badawczo-naukowego nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej w celu doskonalenia jakości kształcenia:
 • popularyzacja aktualnie obowiązującego stanu prawnego w obszarze ochrony własności intelektualnej
  i ochrony danych osobowych wśród studentów i nauczycieli akademickich.
 1. Kontynuacja procesu umiędzynarodowienia kształcenia poprzez rozszerzenie oferty realizowanych kierunków studiów w języku angielskim
  i rosyjskim
 • uzyskanie stabilnej i mocnej pozycji Wydziału w rankingu krajowego i zagranicznego szkolnictwa wyższego;
 • zwiększenie liczby międzynarodowych projektów dydaktycznych oraz tworzenie międzynarodowych partnerstw akademickich;
 • zwiększenie udziału kadry z uznanych ośrodków zagranicznych w procesie kształcenia studentów i doktorantów;
 • wspieranie krótkich form kształcenia studentów i kadry w językach obcych, z udziałem międzynarodowej kadry i studentów, organizowanych na Wydziale
  i zagranicą (np. kursy podnoszące umiejętności twarde i miękkie, szkoły letnie, warsztaty, wizyty studyjne).
 1. Usprawnienie procesu organizacji dydaktyki poprzez szkolenia kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz wdrażanie nowych systemów teleinformatycznych wprowadzanych na Uczelni:
 • wprowadzenie elastycznej organizacji studiów oraz udoskonalenie zdalnego nauczania;
 • regularne unowocześnianie pomieszczeń dydaktycznych w sprzęt multimedialny umożliwiających wdrażanie nowoczesnych metod przekazu i technologii
  w każdej formie zajęć dydaktycznych;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrażanie różnych form edukacji ustawicznej skierowanej do społeczności zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji.

4.2.2. Studenci i doktoranci

Cele szczegółowe i działania

 1. Kształcenie studentów i doktorantów uwzględniające dążenia i oczekiwania studentów w zakresie osiągania profesjonalnych kompetencji:
 • stałe podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności studentów, doktorantów i kadry dydaktycznej Wydziału;
 • wsparcie inicjatyw studenckich w zakresie samorozwoju oraz w obszarze kultury i sportu akademickiego;
 • angażowanie wybitnych praktyków z przemysłu i jednostek naukowych w proces dydaktyczny celem przybliżenia potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego studentom i doktorantom.
 1. Włączenie studentów i doktorantów w prace badawczo–rozwojowe prowadzone na Wydziale.
 • zwiększenie aktywności naukowej oraz organizacyjnej studentów i doktorantów Wydziału;
 • angażowanie studentów i doktorantów w kreatywne grupy rozwiązujące problemy zgłaszane przez otoczenie społeczno-gospodarcze;
 • rozwijanie zainteresowań pozauczelnianych studentów i doktorantów ukierunkowane na osiągnięcia kół naukowych, organizację konferencji i seminariów.
 1. Udostępnienie i rozbudowanie infrastruktury dydaktycznej i naukowej do wykorzystania przez studentów i doktorantów Wydziału
 2. Zwiększenie mobilności studentów i doktorantów:
 • pomoc w organizacji staży naukowych i wymian studenckich zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
 • wsparcie merytoryczne, programowe i finansowe przez Wydział oraz grupy firm branżowych z regionu i kraju.
 1. Wspieranie wszelkich form integracji studentów krajowych, zagranicznych oraz doktorantów z nauczycielami i pracownikami Wydziału
 • zaangażowanie studentów i doktorantów zagranicznych do procesu kształcenia w językach kongresowych.

4.3. Skutecznie zarządzana i przyjazna organizacja

W zarzadzaniu Wydziału zostanie wprowadzony przejrzysty system komunikacji elektronicznej łączący całą jej strukturę. Wydział będzie realizować cele szczegółowe w dwóch obszarach: Atrakcyjne miejsce pracy i rozwoju oraz Profesjonalizacja zarządzania Uczelnią.

4.3.1. Atrakcyjne miejsce pracy i rozwoju

Cele szczegółowe i działania

 1. Ukierunkowany rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i technicznej. Tworzenie jasnych ścieżek rozwoju i awansu zawodowego
 2. Wspieranie rozwoju kadry naukowej:
 • mobilizowanie pracowników Wydziału do zwiększenia aktywności naukowej;
 • wsparcie pracowników wykazujących chęć szybszego uzyskiwania awansów naukowych;
 • motywowanie pracowników do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach i eliminacja sytuacji zastępowania tych publikacji kilkoma o mniejszym znaczeniu;
 • zwiększenie uczestnictwa pracowników Wydziału w komitetach naukowych, radach uznanych czasopism, zespołach eksperckich.
 1. Motywowanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do podnoszenia kwalifikacji:
 • – udział w seminariach szkoleniowych, konferencjach technicznych i szkoleniach specjalistycznych;
 • – udział w pracach naukowo-badawczych, pracach na rzecz przemysłu, przedsiębiorstw, samorządów;
 • – organizowanie szkoleń z zakresu obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, systemów informatycznych.
 1. Doskonalenie systemu rzetelnej oceny nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 2. Doskonalenie systemu motywowania pracowników, wynagrodzeń i wyróżnień
 3. Działania na rzecz poprawy stanu technicznego pomieszczeń we wszystkich budynkach wykorzystywanych przez Wydział:
 • zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów lokalowych;
 • bieżące unowocześnianie aparatury badawczej;
 • zwiększanie bezpieczeństwa pracy;
 • poprawa organizacji, estetyki i bezpieczeństwa na terenie kampusu;
 • rozwój infrastruktury przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami.
 1. Tworzenie i promowanie przyjaznej atmosfery w stosunkach międzyludzkich

4.3.2. Profesjonalizacja zarządzania Wydziałem

Cele szczegółowe

 1. Wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału w celu dostosowania do sytuacji kadrowej, nowych kierunków badań czy nowych kierunków studiów
 2. Doskonalenie zasad współdziałania i funkcjonowania elementów struktury Wydziału w oparciu o jasny, logiczny podział kompetencji:
 • usuwanie barier administracyjnych;
 • uproszczenie ścieżek decyzyjnych;
 • zapewnienie elastycznych struktur i efektywnych metod organizacyjnych umożliwiających realizację strategii Wydziału;
 • zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych (dydaktyczno-naukowych i administracyjnych).
 1. Racjonalizacja polityki finansowej poprzez budowę transparentnego systemu ustalania kryteriów wyboru zadań i kosztów:
 • zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych Wydziału;
 • Intensyfikacja pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.
 1. Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej i racjonalizacja jej rozbudowy
 2. Zwiększenie skuteczności działań promujących Wydział
 3. Usprawnienie funkcjonowania istniejących systemów informatycznych o przeznaczeniu organizacyjnym i dydaktycznym
 4. Szerokie, efektywne wykorzystanie danych gromadzonych w bazach Uczelni

4.4. Korzystne relacje z otoczeniem

Ważnym aspektem relacji z otoczeniem jest zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych na poziomie wyższym, w taki sposób, aby populacja studentów odzwierciedlała różnorodność społeczną. Otwartość WBiNŚ PB na otoczenie społeczne i gospodarcze służy ciągłemu dostosowywaniu programów kształcenia
do potrzeb stanowisk pracy i popytu na pracę. Elementem łączącym działalność badawczą uczelni z praktyką, jest transfer wiedzy i innowacji między Uczelnią
a przedsiębiorstwami, a także tworzenie ścisłych relacji Wydziału z regionem i otoczeniem społecznym. Partnerstwo na rzecz Transferu Wiedzy, może wspomóc nawiązanie szerszej współpracy sektora gospodarczego z Wydziałem oraz zwiększyć świadomość płynących z tego korzyści.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa wizerunku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w kraju i na świecie:
 • zwiększenie udziału WBiNŚ PB w rozwoju regionu i modernizacji gospodarki oraz realne włączanie się w inicjatywy dotyczące rozwoju regionu, modernizacji gospodarki, podnoszenia jakości usług różnych sektorów gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego;
 • podnoszenie aktywności opiniotwórczej i eksperckiej pracowników WBiNŚ, na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym;
 • rozwijanie inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy i promocję nauki w regionie i w kraju;
 • udział WBiNŚ w liczących się organizacjach oraz sieciach (platformach) współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • utworzenie i realizacja, nowoczesnego programu promocji WBiNŚ w kraju i za granicą, opartego w coraz większym stopniu na wykorzystaniu mediów internetowych;
 • wspieranie organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, związanych z zastosowaniem wyników badań naukowych pracowników Wydziału i wykraczających zasięgiem poza województwo podlaskie;
 • tworzenie międzyjednostkowych i interdyscyplinarnych zespołów lub centrów badawczych.
 1. Czynny udział WBiNŚ w tworzeniu regionalnego systemu innowacji:
  • wspieranie współpracy przedsiębiorców z WBINŚ na rzecz komercjalizacji wyników badań przy wykorzystaniu pozycji Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. jako ośrodka systemowego;
  • intensyfikacja prac nad wdrażaniem i aplikacją osiągnięć badawczych w przemysłowe procesy wytwórcze;
  • rozwój wydziałowego systemu wspierającego prace ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłu i różne formy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz monitorującego potrzeby podmiotów gospodarczych regionu w zakresie innowacji;
  • tworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia innowacji oraz wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych na rzecz rozwoju regionu;
  • angażowanie zespołów naukowych w praktykę społeczną i gospodarczą oraz promowanie dwukierunkowego przepływu innowacji;
  • stworzenie systemu motywowania pracowników do starania się o projekty badawcze, w tym celowe i wdrożeniowe oraz rozwojowe we współpracy
   z przedsiębiorstwami;
  • włączenie i wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego Wydziału do rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów gospodarczych i społecznych – wspomaganie wiedzą ekspercką przedsiębiorstw, władz samorządowych i administracji publicznej.
 1. Organizacja i wspieranie inicjatyw służących popularyzacji nauki w społeczeństwie we współpracy z placówkami oświaty
  • dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • stymulowanie i ułatwianie kontaktów w triadzie przemysł—nauka—studenci poprzez intensywną współpracę z instytucjami i organizacjami otoczenia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w strefach kształcenia, nauki i wspólnego pozyskiwania środków finansowych w celu budowania poczucia integralności WBiNŚ z grupami zawodowymi regionu;
  • aktywna współpraca z pracodawcami, oparta na analizie i identyfikacji bieżących potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na danych stanowiskach pracy;
  • oferta dydaktyczna WBiNŚ wykorzystująca potencjał współpracy z otoczeniem gospodarczym regionu i poza regionem;
  • stworzenie oferty szkoleniowej WBiNŚ.
 2. Utrzymywanie ścisłych więzi z absolwentami z pomocą Biura Karier i Współpracy z Absolwentami:
 • wykształcenie absolwentów dbających o rozwój macierzystego miasta i regionu oraz poszukiwanych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy;
 • rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni zarówno w zakresie kształcenia jak i  komercjalizacji badań naukowych.
 1. Stała współpraca z sektorem gospodarczym i społecznym:
 • zapewnienie atrakcyjnej oferty dla partnerów zewnętrznych;
 • współtworzenie i doskonalenie programów kształcenia we współpracy z partnerami biznesowymi i innymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
 • zwiększanie udziału praktyków w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych.

Mierniki realizacji celów:

 1. Wiodący ośrodek naukowy
 • Liczba uzyskanych tytułów profesora, stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora,
 • Liczba składanych wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych i badawczo- rozwojowych,
 • Liczba projektów, które uzyskały finansowanie w konkursach na poziomie europejskim i krajowym,
 • Liczba składanych wniosków o uzyskanie patentów na wynalazek i praw na wzory użytkowe,
 • Liczba uzyskanych patentów na wynalazek i praw na wzory użytkowe,
 • Suma środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową,
 • Liczba naukowych staży krajowych i zagranicznych pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i doktorantów,
 • Liczba pracowników Wydziału zasiadających w gremiach opiniotwórczych i eksperckich w organizacjach, sieciach (platformach) na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • Liczba zorganizowanych wydarzeń naukowych o randze krajowej i międzynarodowej,
 • Liczba wysoko punktowanych publikacji naukowych,
 • Liczba monografii wydanych przez renomowane wydawnictwa.
 1. Nowoczesna jednostka dydaktyczna
 • Liczba akredytacji zewnętrznych/międzynarodowych kierunków studiów,
 • Liczba kierunków studiów dostosowujących programy nauczania do potrzeb rynkowych,
 • Liczba staży i programów stażowych, szkół letnich, wizyt studyjnych,
 • Liczba prac dyplomowych realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • Liczba kierunków, programów studiów opracowanych/realizowanych wspólnie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • Liczba przedsiębiorstw biorących udział w procesie kształcenia.
 1. Skutecznie zarządzana i przyjazna organizacja
 • Wartość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje i modernizację infrastruktury Wydziału,
 • Liczba i zasięg zinformatyzowanych procesów związanych z usprawnieniem organizacji WBiNŚ,
 • Udział procentowy pracowników objętych różnymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Liczba pozytywnych opinii pracowników Wydziału we wszystkich grupach niezależnie od stanowiska na temat zarządzania Wydziałem, organizacją pracy
  i panującej atmosfery,
 • Liczba pozytywnych opinii studentów na temat pracy dziekanatu, organizacji praktyk, dostosowania pomieszczeń Wydziału do wymagań osób niepełnosprawnych.
 1. Korzystne relacje z otoczeniem
 • Liczba podpisanych umów/porozumień wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi regionu oraz z podmiotami gospodarczymi),
 • Liczba ekspertyz wykonywanych w ciągu roku na rzecz różnych instytucji,
 • Liczba prac zakończonych faktycznym wdrożeniem rozwiązania do przemysłu,
 • Liczba sprzedanych patentów i licencji na rzecz przedsiębiorstw dotyczących wdrożeń nowych technologii,
 • Liczba wspólnych publikacji naukowych z przedstawicielami praktyki oraz z naukowcami spoza WBNŚ, z kraju i zza granicy,
 • Liczba wystąpień, o charakterze promocyjnym lub naukowym i popularyzacyjnym, pracowników lub studentów WBNŚ w mediach (radio, telewizja, Internet),
 • Liczba zorganizowanych i współorganizowanych wydarzeń popularyzujących wiedzę i naukę.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.